HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 688.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

ïä
j
ë
I
, 17
ART. 46. De sluitpost der begroeting van Nederlandsch-
Indië, zände het verschil tusschen het totaal bedrag der ge-
, raamde inkomsten en uitgaven, wordt, op de wijze voorge-
schreven bij art. 45 § 2, uitgetrokken op het Ie hoofdstuk,
l Uitgaven, als büdmge van NederZandsc7z­Indië aan de middelen
l tot dekking van ’.s RQ/cs uitgaven.
j B. Ornnkme.
" ART. 47. De opmaking der begroeting van Nederlandsch-
Indië geschiedt door het uitvoerend bestuur.
C. DUUR.
ART. 48. Elke begroeting geldt voor twee opeenvolgende
jaren, behoudens de gevallen, waarin de vaststelling der begroo-
ting, of een deel daarvan, voor één dienstjaar afzonderlijk,
in ’s lands belang noodig, of, voor meer dan twee opeenvol-
gende jaren in eens, wenschelijk mogt blijken te zijn.
D. VASTSTELLING.
‘ ART. 49. De vaststelling der begroeting van Nederlandsch-
» Indië geschiedt:
a. bw afzonderläke wet of wetten, voor zooveel betreft het
eindcijfer der afdeelingen en onderafdeelingen, alsmede
derzelver benaming (omschräving) , welke zooveel moge-
lijk voor de overeenkomstige inkomsten en uitgaven be-
hoort ' overeen te stemmen;
b. voor zooveel aangaat de omschrijving en het cijfer der
artikelen, door Ons.
I Het betrekkelijk besluit wijst tevens aan welke posten
j van uitgaaf, zoo noodig, door overschrijving uit den post,
; bedoeld bij art. 45 § 3, a, 2<>, kunnen worden verhoogd.
Voor zoodanige verhooging komen alleen in aanmerking
de posten voor wisselvallige uitgaven, daaronder begrepen
die bedoeld bij § 3, a, 1‘* van evengenoemd artikel, doch
met uitzondering daarentegen van die bedoeld bij art. 59.
j ART. 50. De vaststelling, in het voorgaand artikel bedoeld,
heeft plaats uiterlijk op 10 Julij vóór den aanvang van het
. Z
x