HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 744.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

V
nl l
E l
ll 1
pg ·~~..,,N 16 _
jl
46, en op het Ile hoofdstuk, Uitgaven, voor de ,,kosten
li ,, van het hoofdbestuur (de Regering) in Nederlandsch-
,,lndië," worden het aantal en de omvatting der afdee­ K
jg lingen bepaald, door het aantal, volgens heerschende be-
stuursverdeeling, in Nederlandsch-Indië aanwezige alge- l
ll vneene administratieën, en door den werkkring voor elke l
I, zoodanige administratie aangewezen.
lj, 30. Iedere afdeeling is wijders verdeeld in onderajdeelingen,
naar het aantal en den aard der groepen, waartoe de ’
inkomsten en uitgaven gevoegelük kunnen worden ge-
bragt, -- hetzij volgens de verschillende vertakkingen
W der bedoelde administratieën, hetzij met opzigt tot zekere
j bijzondere landsinstellingen in Nederlandschlndië.
j Afgescheiden hiervan worden afzonderlijke onderafdee­
lingen bestemd,
a. aan het slot van elke afdeeling der begrooting van
V; Uitgaven:
1° voor niet in de raming begrepen, in den loop van
het dienstjaar opkomende behoeften, voor zooda-
. nige niet betaalbaar gestelde vorderingen betrek- l
i kelijk afgesloten diensten, waarvoor geene nieuwe
credieten van de wetgevende magt vereischt worden.
2·* voor verhooging van posten, waarvan het toege-
stane bedrag mogt blijken ontoereikende te zijn. `
~ Z>. aan het slot van elke afdeeling der begrooting van
i Inkomsten:
voor toevallige baten, of zoodanige andere inkomsten j
als niet zijn te rangschikken onder de soorten, in T
de betrokken afdeeling vermeld.
4°. Elke onderafdeeling, eindelijk, is gesplitst in artikelen, j
zijnde de eenvoudigste bestanddeelen, waarin de onder-
j werpen van inkomst en uitgaaf, niet zamenvoeging van
M het gelijke en gelijksoortige, moeten worden opgelost.
Bij deze splitsing worden afgescheiden:
de vaste uitgaven van de wisselvallige;
de uitgaven in gelcl van die in materieel;
de uitgaven voor personen van die voor za/cen, over- '
eenkornstig de onderscheiding in de artikelen 39 tot en i
met 42 hiervoren. p
l