HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 601.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

_` W
j 15
t van commissieën, de toegekende indemniteiten tot zelfvoor­
! ziening in behoeften, aan de uitoefening van vaste dienst-
betrekkingen verbonden.
VIB HOOFDSTUK.
E VAN DE BEGRUUTING EN HET DIENSTJAAR.
j ART. 43. De begroeting van Nederlandsch-Indië is een be-
Q schreven, behoorlijk toegelicht plan - eene aanschouvvelijke
I voorstelling door woorden en cijfers - van alle voor eenig
i tijdvak voorgenomen, in Nederland of Nederlandsch-Indië uit
j te voeren bestuursdaden, waaruit aangroeijing of verminde-
j ring van de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië voortvloeit.
ART. 44. Het bij het voorgaand artikel bedoeld tijdvak,
zijnde het burgerlijk jaar, heet clienszjcidr.
j De dienst van een jaar, zijnde de tijd voor de uitvoering
I der begrooting toegestaan, loopt tot ultimo December van het
I jaar, volgende op het dienstjaar.
VIIB HOOFDSTUK.
l
j VAN DE INRIGTING, DE DPNIAKING, DEN DUUR EN DE VASTSTELLING
j DER BEGRUDTING.
j A. Irïnrerrne.
e Am. 45. De inrigting der begrooting van Nederlandsch-
L Indië geschiedt naar de volgende hoofdregelen.
1°. Zij is verdeeld in twee hoofdstuic/cen, het eerste bevattende
de ontvangsten en uitgaven in Nederland, het tweede,
L de ontvangsten en uitgaven in rVedei·Zcindsc/L-Indie te doen.
i 2°. Elk hoofdstuk bestaat uit één stuk Inkomsten en één
. stuk Uitgaven, en elk dezer stukken uit Afdeelingen.
* Ongerekend eene afzonderlijke afdeeling op het Ie
hoofdstuk, Uitgaven, voor de bijdrage bedoeld bij art.