HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 711.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

jd
ll j
li
l. l
Ii 14 j
jp De op die aanwijzingen volgende afgiften uit ’s lands kassen
j of magazijnen zijn betalingen of verstre/c/vingen. ·
jj Z2. de denkbeeldige uitgaven, voortvloeijende uit van de magt
des bestuurs onafhankelijke voorvallen, waardoor vertering
van lands-geld of materieel wordt teweeg gebragt. De han-
j delingen van den ordonnateur en den eomptabele zijn in
[ zulke gevallen respectievelijk opgesloten in den last tot af-
schrgving als verlies, en in cle voltrelcleing van alien last, (de
l daad der afschrijving).
l Art. 38. Onder uitgaven worden niet verstaan de door het p
gemeene regt bevolen, of krachtens het regt van dispensatie j
il toegestane, teruggaven van ontvangen belastingen, regten en l
j dergelijken.
V Art. 39. ’s Lands uitgaven zijn onderscheiden in: j
a. Vaste en wisselvallige uitgaven;
Z Z2. Uitgaven in geld en in materieel, en
e. Uitgaven voor personen en voor zaken.
ART. 40. Vaste uitgaven zijn dezulke, waarvan het bedrag j
het produkt is van enkel organiek bepaalde getalfaetoren. j
Elke uitzondering op dezen regel maakt het product en
dus ook de uitgaven wisselvallig.
ART. 41. Uitgaven in materieel zijn diegene, waaruit ver-
tering van landsmateriëel voortvloeit.
Alle andere uitgaven, daaronder begrepen die tot aan-
sohafling van zaken, waarvan geen voorraad wordt opgelegd, ~
zijn uitgaven in gelcl. jl
Ami. 42. Uitgaven voor personen zijn:
a. de bezoldigingen en daarmede gelijk te stellen toelagen, L
4 organiek aan landsdienaren toegekend; f
b. de verlofs­ en nonactiviteitstractementen, wachtgelden, è-
onderstanden, pensioenen, gagementen en riddersoldijen;
e. de kosten van onderhoud van vorsten, grooten, gezanten, Q.
staatsgevangenen en dergelijken.
Alle andere uitgaven zijn uitgaven v00r zaken, ook uit- nl
drukkelijk: de bezoldigingen van tijdelijk personeel, de kosten
A