HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 643.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

I
l
l ie
, Am. 36. Betaalbaarstellingen, welke niet ter voldoening
1 zijn aangeboden binnen view en twintig maanden na de intrede
' van het jaar, dat in die stukken is genoemd als diensyaav,
l zijn vervallen.
l Belanghebbenden zijn alsdan verpligt eene nieuwe betaal-
j baarstelling aan te vragen.
’ Zoo hieraan niet voldaan is binnen den tijd van vi;] jaren
j na het tijdstip, in het eerste lid van dit artikel genoemd,
Y of zoo eene verstrekte nieuwe betaalbaarstelling niet vóór
g het verstrijken van dien termijn ter voldoening is aangebo-
den, heeft de schuldeiseher zijn regt op het bedrag der vor-
dering onherroepelijk verbeurd.
V° HOOFDSTUK.
VAN `S LANDS INKOMSTEN EN UITGAVEN EN DE DAARUIT VUGHT-
VLUEIJENDE UNTVANGSTEN EN BETALINGEN
OF VERSTRENKINGEN.
· Ani:. 37. Door- deze wet worden verstaan:
1°. Onder ’s lands inkomsten,
a. alle gelden en geldswaarden aan den lande verschuldigd
krachtens algemeene of bijzondere verordeningen, of krach-
tens overeenkomsten, vastgesteld of goedgekeurd door de
daartoe bevoegde magt;
_ b. de geldswaarde van alle goederen, verkocht of afgestaan
, krachtens art. 12;
c. de inkomsten van ’s lands instellingen; en verder,
ci. in het algemeen alle gelden en geldswaarden, waarmede
t ~ ’s lands geldvoorraad, onafhankelijk van de aanvulling van
staatswege, regtstreeks of middelijk aangroeit.
De storting in ’s lands kas, welke wordt teweeggebragt
door, of het gevolg is van, eene inkomst, is de ontvangst.
j 2°. Onder ’s lands uitgaven:
l a. de schriftelijke aanwijzingen, bedoeld bij art. 29, voor zoo-
ver zij strekken tot vertering van landsgeld of landsmateriëel,