HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 675.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

{2 !
{ ä
1­. ï
_ 12 ,
1
2". voor andere betalingen, waarvoor in Nederlandsch-Indië {
{ reeds gelden zgn ontvangen, of die in ’s lands kassen aldaar {
{_ terugvloeg en ; {
{ 3”. tot voorziening in de behoefte van die kassen. Q
{ Am. 34. Alle betaalbaarstelling van vorderingen ten laste
{ van den lande moet gegrond zgn op het bewgs of de bevvg- {
zen van het verkregen regt der sehuldeisehers. {
{ De aard en de vorm dier bewijzen worden voor Nederlandsch-
{ Indië bepaald bg koloniale ordonnanoie.
IV° HOOFDSTUK. ‘
VAN HET VERJAREN VAN SCHULDVORDEHINGEN, EN HET
VERVALLEN VAN BETAALBAAHSTELLINGEFT.
Aar. 35. Alle vorderingen ten laste der geldmiddelen van Y
Nederlandseh­Indie, vvelke niet zgn ingediend binnen achttien
maanden na de intrede van het jaar, waarin het regt door
den sohuldeiseher is verkregen, zgn ‘umjjaaa~cZ. ln bgzondere
omstandigheden en om redenen van noodzakelgkheid kan deze
termgn in Nederland door Ons, en in Neclerlandseliálndie
door den Gouverneur-Generaal worden verlengd.
Aan den sehuldeiseher Wordt, des verkiezende, bg de indie- _ {
ning zgner vordering, door het hoofd der betrokken adn1inis­ `
tratie, een behoorlgk gedagteekend bevvgs van ontvang der F
ingediende stukken afgegeven.
Landssehulden, waarvoor - uithoofde der bepaaldheid van l
haar bedrag, als gegrond op bestaande algemeene verordenin-
gen - geene schriftelijke vorderingen plegen te worden inge- A
diend, zgn verjaard, wanneer, bg {_ verzuimde betaalbaarstelling
van de zgde der administratie, door de belanghebbenden niet
is gezorgd voor de invordering van het bedrag binnen den A
tgd van jaren na de intrede van het jaar, waarin het {
regt daarop is verkregen.