HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 628.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

T l
11
· III° HOOFDSTUK.
VAN DE AANWIJZING OP `S LANDS BEWAARPLAATSEN, TOT IN ONTVANGST·
ä _ NAME OF AFGlFTE VAN GELDEN EN GOEDEREN.
ART. 28. Ieder, wien het beheer van ’s lands bewaarplaat­
; sen van gelden en goederen, hetzü tijdelijk hetzij doorloopend,
l is opgedragen, heet compmbeale.
A Aar. 29. Alle in ontvangstname of afgifte van gelden of
goederen geschiedt op schriftelijke aanwgzing (bevelschrift, als:
orclomzcmcie, mcmclaat, bemalbcmrstelliozg, enz.) van de daartoe
bevoegde autoriteiten, bij deze wet bekend onder den algemeen
naam van orclonnatczws.
De vereischten, waaraan deze schrifturen moeten voldoen,
worden vastgesteld door Ons.
Aim:. 30. Ordonnateur is, alwie bevoegd is of gedelegeerd
wordt tot het invorderen van schulden aan den lande, zoome-
de tot het aangaan van schulden, en het betaalbaarstellen van
vorderingen, ten laste van den lande ­- en gevolgelük ook tot
het beschikken daartoe over ’s lands gelden en goederen.
Am. 31. Behoudens de gevallen, waar zulks in Neder-
landscli­Indië niet te vermijden is, mag geen ordonnateur
tevens comptabele zijn.
Aar. 32. Ordonnateurs zijn:
in Nedeademcl, de Minister van Koloniën of zäne gedelegeerden,
in Nedcrlavzdscïz-Lzclié, de Gouverneur-Generaal of zijne ge-
` delegeerden.
Am. 33. Voor de aanwijzingen op ’s Rijks schatkist,
door of van wege den Minister van Koloniën te doen, worden
door hem vooraf credieten aangevraagd aan den Minister van
Financiën, naar de vermoedelijke behoefte, en voor elk der
drie na te melden onderwerpen afzonderlijk:
1**. voor de betaling van vorderingen ten laste van den
lande;