HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 693.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

H .__,_ ___
l
r
"
10
van Nederlandsch-Indië, en bij indiensttreding of verplaatsing ·
j aldaar. r
g E
g Anr. 23. Het daarstellen van werken, en het doen van ä
l leveranciën en transporten têll behoeve van Nederlandsch-Im j
j dië, geschieden op contracten van openbare aanbesteding. E
j Alleen wanneer de Minister van Koloniën of de Gouver- l
l neur­Generaal zulks in ’s lands belang noodig oordeelt, kan j
l van dien regel worden afgeweken. l
l In dat geval wordt van de beweegredenen melding gemaakt 2
in het besluit, waarbij de werken of leveranciën en transpor-
ten worden bevolen.
Am. 24. De voorwaarden van aanbesteding vermelden welke
j waarborgen vereischt worden, 0111 als mededinger bij eene aan-
besteding te worden toegelaten.
In elk geval moeten de aannemers, tot rigtige nakoming
hunner verbindtenissen, twee gegoede borgen stellen, die zich
met den aannemer hoofdelijk verbinden.
Am. 25. De regten en verpligtingen der administratie, van
welke aanbestedingen uitgaan, zoomede die der aannemers,
inschrijvers en leveranciers, en al wat verder de daarbij in
acht te nemen vormen betreft, worden in Nederland door den
Minister van Koloniën, en in Nederlandsch-Indië door den
Gouverneur-Generaal geregeld.
Am?. 26. Het is aan alle landsdienaren in Nederlandsch-
Indië, en aan die, tot het departement van Koloniën behoo-
rende, verboden eenige werken of leveranciën voor Nederlandsch-
Indië aan te nemen, zich daarvoor borg te stellen of daaraan, ~
hetzij regtstreeks hetzij zndelings, deel te hebben.
Arvr. 27. Betaling op rekening of in mindering van vor-
deringen wordt alleen toegestaan voor gedane diensten, en
nimmer mogen de te betalen sommen dan nog overschrijden
vier vqfcle gcclcelzfm der verkregen regten, door behoorlijke be-
wijzen van oplevering gestaafd.