HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 677.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

Van vorderingen boven f 10,000 wordt geene kwijtschelding
verleend dan bij de wet.
Am. 19. Jaarlijks wordt mededeeling gedaan aan de Staten-
Generaal van de dadingen, getroffen krachtens het eerste lid
van art. 17, en van de kwijtscheldingen, verleend krachtens
art. 18 hierboven.
` Aim:. 20. Van ’s lands onroerende goederen mogen geene
andere worden vervreemd dan die uitdrukkelijk genoemd of
die aangeduid zijn in art. 12.
Aim:. 21. Landsgelden mogen niet in leen aan derden af-
gestaan, noch bruikbare roerende goederen, voor ’s lands
dienst bestemd, vervreemd worden.
In Nederlandsch-Indië kan van dezen regel worden afgeweken:
1°. tot hulpbetoon aan bevriende mogendheden, op den voet
van de met dezen gesloten traktaten, als ook - bij
dringende behoefte -­ in gevallen, niet in die overeen-
komsten vermeld;
20. tot tegemoetkoming, om redenen van politieken aard
of van algemeen belang, in oogenblikkelijke geldverle-
genheid van niet onder Nederlandsch gezag staande
autoriteiten en van bijzondere inrigtingen of maat-
schappijen.
Behoudens het beding, dat de vereischte maatregelen worden
genomen om den Staat voor schaden te vrpwaren, wordt de
regeling der voorwaarden, waarop zoodanige afstand van
. landsgelden of goederen plaats heeft, overgelaten aan het
_; Indisch bestuur.
Voorts wordt ­- in de gevallen, bedoeld in het slot van
§ 1 hiervoren, telkens wanneer de som of de geldswaarde
meer bedraagt dan 10,000, en - in de gevallen, omschre-
ven in § 2 aldaar, steeds ­- gehandeld in overeenstemming
met den Raad van Nederlandsch-Indië en na gehoord advies
van het hoofd der betrokken administratie.
ART. 22. Voorschotten op traktementen van landsdienaren
kunnen slechts wordenverleend bij vertrek naar of terugkeer