HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 716.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

In
| .
I
8
Zaken, die door haren aard of hare bestemming geacht moe-
§ ten worden buiten den handel te zijn, of bij wet of algemeene
I verordening voor inbeslagneming onvatbaar zijn verklaard, wor-
den in de aanwijzing niet begrepen.
I

I II° HOOFDSTUK.
V VAN DE BEVOEGDHEID TOT BESCHIKKING OVER `S LANIJS GELOMIODELEN.
i ART. 15. Elke beschikking over ’s lands gelden en goederen
I moet gegrond zijn op eene algemeene of bijzondere verordening,
of op eene overeenkomst, vastgesteld of goedgekeurd door de
daartoe bevoegde magt.
Art. 16. Subsidiën tot daarstelling of onderhouding van
gemeenschap met vreemde Staten worden niet verleend dan
door de wetgevende magt.
Aan die magt is ook voorbehouden het toekennen van rente-
garantiën aan maatschappüen, voor het tot stand brengen van
bijzondere werken van algemeen nut binnen, of i11 verbinding
met, Nederlandsch-Indië.
Am. 17. Geschillen betreffende onderwerpen, waaromtrent
het bestuur niet bevoegd is overeenkomsten te sluiten, kunnen
in Nederland door Ons, en in Nederlandschlndië door den
Gouverneur-Generaal, bij dading worden beëindigd, wanneer
het geschil over geene hoogere geldswaarde loopt dan f10,000.
Die waarde hooger zijnde, worden zulke dadingen niet aan-
gegaan dan met toestemming van de wetgevende magt. I
ART. 18. Van vorderingen, den lande aankomende, wordt M
geene geheele of gedeeltelijke kwijtschelding verleend, dan waar
’slands belang zulks aanbeveelt.
WVanneer de vordering niet meer bedraagt dan f 10,000, ge-
schiedt de kwütschelding, in Nederland door Ons, en in Ne-
derlandschlnclië, door den Gouverneur-Generaal, in overeen-
stemming met den Raad van Nederlandsch-Indië.
Van de beweegredenen wordt volledig melding gemaakt in
het besluit, waarbij de kwijtschelding verleend wordt.