HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 669.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

'(
7
gebruik schadelijk - zün verklaard. Goederen in het laatste
geval verkeerende worden steeds vernietigd.
h De verkoop van landsgoederen, hetzij roerend of onroerend,
l geschiedt in het openbaar.
, Van dezen regel zijn uitgezonderd:
10. het zout, waarvan het debiet blijft geschieden op den
i thans bestaanden voet;
1 2°. goederen, vallende in de 2de klasse van art. 10;
Z 3°. gronden, in eigendom afgestaan op den voet van art.
62, tweede lid, van het Regerings-reglement voor Ne-
derlandschdndië ;
40. goederen, aan derden afgestaan op den voet van art.
21 dezer wet.
Am. 13. Het is in Nederlandsch­lndië niet geoorloofd,
dan met vooraf verkregen verlof van den regter, beslag te
leggen op:
ce. landsgelden, effecten of geldswaarde hebbende papieren
onder de administratie of onder derden berustende;
Z2. gelden, door derden aan den lande verschuldigd;
0. ’s lands roerende goederen, onverschillig of zij in het be-
zit of gebruik zijn van den lande, of zich onder derden
bevinden; en
cl. vaste goederen en zakelijke regten, den lande toebehoo-
rende.
Hetzelfde verbod geldt in Nederland, wanneer het beslag
gelegd wordt ter zake eener vordering, loopende ten laste van
Nederlandsch-Indië, of op gelden of goederen, die door of ten
behoeve van het departement van Koloniën beheerd worden.
`L Am. 14. Dat verlof moet gevraagd worden, voor beslag te
leggen in Nederland, aan den Hoogen Raad, voor beslag te
leggen in Nederlandschlndië, aan het Hoog­Geregtshof al daar.
Het openbaar Ministerie wordt op het verzoek gehoord.
Het verlof wordt niet verleend, tenzij summierlijk van de
deugdelijkheid der vordering, waarvoor beslag gelegd wordt,
blijkt.
Het wijst aan de goederen, op welke het beslag zal mogen
worden gelegd.