HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 724.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

i INm"I"“"_" ir
l
I
ï 6
l
j middel van contracten van doorloopende levering, tot
j dadeläk verbruik voor ’slands dienst worden aangeschaft,
als: kleedingstukken voor gevangenen, en dergelijken. ,
j 5°. Goederen, die -­ hetzij in Nederland, hetzij in Neder- l
j landsch-Indië ­­­ zonder dadelijke bestemming, doorloo- j
pend worden aangekocht tot onderhoud van een voorraad,
j waaruit naar gelang van de behoefte voor ’s lands dienst
wordt geput. l
In deze klasse worden ook gerekend te vallen de in I
Nederland aangekochte voorwerpen van de soorten om-
schreven in de 3de klasse.
I G°. Goederen, die voortdurend voor ’s lands dienst worden
aangemaakt in de daarvoor bestaande lands-fabrieken en
etablissementen.
In deze klasse worden ook gerekend te vallen de
steenkolen uit eigen mijnen verkregen.
Aar. ll. De goederen, voor de dienst van Nederlandsch-
Indië benoodigd, worden zooveel mogelijk daar te lande aan-
geschaft, en overigens uit Nederland toegezonden door den
Minister van Koloniën, op aanvrage van den Gouverneur-
Generaal.
Uitgezonderd de gevallen, waarin oplegging van eigen voor-
raad niet raadzaam is te achten, wordt door elke algemeene
administratie zelve voorzien in hare behoefte aan goederen.
Am. 12. De goederen, vallende in de eerste klasse van
art. 10, zijn bestemd ten verkoop.
In geval van aanwending voor ’s lands dienst worden zulke
goederen beschouwd als gekocht van dan Staat. _;
De verkoop geschiedt in Nederlandsch-Indië, met uitzonde-
ring van dat gedeelte der productie van den grond (bepaal-
delijk in koflij , suiker, specerhen en tin) , waarvan de opbrengst
wordt berekend voor de jaarlijksche dienst daar te lande niet
benoodigd te zijn. Gemeld gedeelte wordt ten verkoop naar
Nederland verzonden.
Voorts worden verkocht alle voor ’s lands dienst bestemde
of gebruikte onroerende of roerende goederen, die blijken
overtollig te zijn, of die onbruikbaar - mits niet tevens voor