HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 698.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

7
5
, eenkomstig de verklaring der burgerlijke wetten van Nederland
‘, en Nederlandschlndië, onvoorwaardelijk in die benaming be-
, grepen zijn.
I Alle andere goederen, dus ook de zoodanige welke volgens
j de bepalingen, bij die wetten gesteld, door bestemming onder
j onroerende zaken sorteren, worden in administratieven zin als
{ . roewmcle goederen aangemerkt.
Ame. 9. Om~0m~ende goederen worden, zoo lang zij in het
5 bezit zijn van den Staat, beschouwd als afgescheiden van
’s lands algemeenen voorraad van gelden en goederen.
, Alleen wordt bij verkoop de opbrengst toegevoegd aan ’s lands
geldvoorraad.
f, Am. 10. ’s Lands roeremle goederen worden door deze wet
l onderscheiden in de volgende klassen:
1°. Goederen, voort- of opgebragt als algemeene middelen
van inkomst, als: producten van den landbouw, zout,
hout, vogelnesten, delfstoiïen (met uitzondering van
steenkolen) en dergelijken.
, In deze klasse worden ook gerekend te vallen de ont-
vangen losse geschenkgoederen, zoomede de goederen
welke door verbeurdverklaring landseigendom worden.
Z". Goederen, aangekocht om te worden verstrekt aan der-
den, - hetzrj tegen den prijs van het kostende, als:
E opium aan de pachters van het regt tot den verkoop
van dat artikel, enz.; hetzij tegen verminderden prüs
, dan wel kosteloos, als: rijst aan de mijnwerkers op
, Banka, zaadpadie en landbouwgereedschappen aan de
,, bevolking, en dergelijken.
X Goederen, aangekocht om te dienen tot geschenken,
worden mede in deze klasse gerangschikt.
3°. Afzonderlijke voorwerpen, in Nederlandsch­Indië aange-
kocht tot dadelijk gebruik voor ’s lands dienst, als:
vaartuigen of andere vlotbare inrigtingen, alle soorten
van verplaatsbare of onverplaatsbare werktuigen niet
sorterende onder gereedschappen, inventaris goederen,
en dergelijken.
4°. Artikelen, welke in Nederlandsch-Indië massaal, door
1
l
1