HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 593.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

I° HOOFDSTUK.
VAN ’S LANDS GELDMIDDELEN IN HET ALGEMEEN.
',
l ART. 1. Onder de geldmiddelen van N ederlandsel1­Indië
L verstaat deze wet alle regten van den Staat, daar te lande,
Qi welke eene geldswaarde vertegenwoordigen, zoomede alle voor-
l handen zijnde gelden en geldswaarden, door zoodanige regten
E verkregen.
j Am. 2. De in het voorgaand artikel bedoelde gelden en
te geldswaarden, daaronder niet begrepen de goederen bedoeld
g bij art. 9, maken te zamen uit ’s lands algemeenen voorraad
j van gelden en goederen.
j De bewaring geschiedt,
g in Nedeo~laozcl.·
j 10. voor de gelden, in ’s Rijks schatkist;
2°. voor de goederen, in de daartoe door den Minister van
Koloniën aan te wijzen bewaarplaatsen;
in ]Vcclerlcmclsch-Imllë.·
in ’s lands kassen en pakhuizen of magazijnen aldaar.
4 Ami. 3. Voor elk jaar worden in Nederlandsch-Indië ra-
mingen opgemaakt van de gelden en goederen voor ’s lands
j dienst aldaar benoodigd.
j. De naar deze ramingen te onderhouden jaarlijksche voorraad
I is het Indisch administratief kapitaal.
Aar. 4. In de gezamenlijke landskassen moet voortdurend
aan wettige betaalmiddelen minstens een bedrag van vqftimz
millioen gulclen voorhanden zijn, ongerekend de in die kassen
gedeponeerde fondsen van derden.
Wanneer dat bedrag, in verband met de in Nederlandsch-
Indië te ontvangen middelen, wordt berekend te eeniger tijd