HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 125

JPEG (Deze pagina), 744.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

11'1
tl ting van prompte voldoening zgner vordering (zezgn legio) -
· allen hebben hun verwijt tegen, hun beklag over die instel-
l ling. Laat eindelgk de Wetgevende Magt na verloop van
1 tgd vragen: ,,Wat zgn de uitwerkselen van het toezigt ge-
weest ?" De verslagen zullen antwoorden: ,,10. Verspilling
, van tonnen schats; 2‘ ..... " maar wg behoeven niet verder
j te gaan dan het hoofdbeginsel van ons ontwerp, ,, zui-
, nigheid/’
j De verwarring en achterstand heerschen allerwege, niet het
minst bg de Rekenkamer (die nu nog ,, preventief toeziet"
over de reeds lang volbragte betalingen van 1867, - met
1868 is zg nog niet beduidend gevorderd -, en de zaken
,, van 1869 door haren achterstand ophoudt). Wanneer zal er
1 eens eene rekening over 1867 ter vaststelling van haar slot
aan de Wetgevende Magt worden ingediend?
hebben hooren beweren, dat de Kamer zelve zich eeni-
gen tgd geleden had uitgelaten: ,, over negen jaar", en korten tijd
daarop: ,, over twintig jaar". Maak nu hier eens eene denk-
. beeldige rekenkunstige reeks van, - hoe groot zal dan het
v aantal jaren zgn, door den laatsten term voorgesteld?
j Hetgeen wg hier mededeelen - hetzij al dan niet gegrond
op waarheid - geschiedt in de bescheiden hoop, dat het niet
i voor een abus de covyiance worde aangezien. De mededeeling
r aan ons geschiedde zonder de minste reserve, en wg brengen
. ze, in het algemeen belang, aan de groote klok.
Courage Rekenkamer! noem zonder vrees dien laatsten reeks-
term, en zeg: ,, hij is oneindig groot, want de reeks is oneindig
. · voortloopend/’ Maar, als gg gesproken hebt, hadt gg ’t luide
. moeten doen en tot de magt die u instelde. Deedt gg ’t
j fluisterend, dan lag daarin uwe eenige fout.
S E voor ons durven gerust de voorspelling doen, (de tgden
; zgn ook te ,,kritiek" om bang te zgn):
1 l eene behoorlgke rekening over 1867 (laat ons voorloopig ons
‘ j tot dat jaar bepalen) is eene hersenschim geworden; de ver-
; warring is zoo onuitsprekelgk groot, dat de verschillen tus-
? sehen de cgfers der administratie en der controle nooit meer
f r zgn op te lossen, en dat zich voor nagenoeg alle niet vaste
s Q posten der begrooting onfeilbaar verschillen zullen opdoen,
‘ hier meer, daar minder.