HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 112

JPEG (Deze pagina), 850.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

“"‘_ e ,v . . . i K..~ .-. .A.,
M ·­~ ze er .
l
jl

wèl
98
l ongemoeid te laten, draagt zij aan de Rekenkamer een toezigt op,
Q hetwelk nu eens in het wettelijk dan weder in het koninklijk gezag
j. grijpt, doch alles slechts voor de leus; en van daar dat, met uitzon-
Q dering van de weinige artikelen, welke de zamenstelling betreiïen van
het collegie, die wet schier geene enkele bepaling behelst die doel
jl treft. Dit is sterk gezegd, maar het is volkomen bewijsbaar; en
EQ zonder hier artikel voor artikel te ontleden, zal dit genoeg blijken
l uit ons onderzoek in het algemeen, naar hetgeen het toezigt van de
je Rekenkamer vermag, in opzigte tot de eigenlijk gezegde uitgaven.
t
0ok wat de nf· en overschrijvingen aangaat. ;
· Zich verlatende op die tusschenkomst van de Rekenkamer, schijnt
L men het geval niet denkbaar te achten, dat een minister toch meer
uitgaven zal doen, dan zijn Hoofdstuk van de begroeting toelaat.
Om echter te beoordeelen of men een begrootingspost veilig kan
verminderen, behoort men niet alleen te weten wat er reeds uit be- 1
taald is, maar ook wat er nog uit betaald zal moeten worden, hetzij l
ter zake van ingediende vorderingen, hetzij ter zake van aangegane
lj verbindtenissen, van lastgevingen, bestellingen, enz. , waar nog verdere l
ë leveringen en prestatiën en dus nog weer andere vorderingen uit zullen lj
voortvloeijen, die, te zijner tijd, ten laste van den te verminderen
post zullen moeten worden geboekt. r
Van dat alles nu kent de Rekenkamer niet anders dan de werkelijk i
betaalde of reeds bij haar ingediende vorderingen, en hetgeen haar j
overigens door de administratie zelve wordt medegedeeld. Zijn die
all mededeelingen onvolledig, dan oordeelt zij over de genoegzaamheid
van een begrootingspost als een blinde over de kleuren; en kan men
li haar elke aanvrage om af- en overschrijving laten viseren naar
goedvinden. • ·
gg Maar gesteld ook de administratie verbergt haar niets. Wat be- i
duidt dan nog haar visa? Als een begrootingspost, die oorspron­ L
kelijk bedroeg ..,... _ ........ f 1000
t il aan betaalde of nog loopende engagementen met .... ,, 900
is bezwaard, dan weet de administratie, die haar dat mede-
deelde , toch even goed als zij, dat er nog ..... f 100 E
‘,` op overblijven, waar men den post meê kan verminderen, om ze S
i goed te schrijven op een anderen post; en zoo ziet men, dat het hier
E weêr niet anders te doen is dan om eene ijdele formaliteit, een waar-
5 g borg in schijn. t
l De eenige bron van kennis, waar de Rekenkamer op vertrouwen
kan, is gelegen in de rekeningen der comptabelen, wier persoonlijk lï
g belang in de zaak is gemoeid. Uit die rekeningen zal zij ’t zien, l
wat er op iederen post is betaald, en wat dus ook in de ministeriele l
Z rekening als betaald behoort te worden gebragt. Te zorgen, dat in
l deze laatste rekening niets van dien aard verzwegen worde voor de
i Wetgevende Magt is hare voorname roeping, en waar zij met zeker-
l.
1
I
R l
l. .

1