HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 108

JPEG (Deze pagina), 841.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

mn",
w

jj 94
ll
j, In het ontwerp hebben wä beproefd de twee hierbed0el­
de zaken te ontwarren en, waar noodig, van regelen te voor-
zien. De betrekkelijke bepalingen zijn:
art. 22, ­.•waar we het woordje ,,slechts" aan de redactie
door de wet aangegeven hebben toegevoegd, als eigenlijk het
I eenige wat de bepaling daarstelt; en
j · de artt. 56 en 57. het eerstgemelde zal het welligt de aan-
j dccht trekken, dat wij, behalve aan de departementen van Marine j
j en Dorlog, ook aan dat der Burgerlijke Openbare Werkeix, dadelijk ”
I de bevoegdheid om voor huishoudelük beheer globaal over begroo- j
tings fondsen te beschikken, zouden wenschen te zien toegekend.
E Deze wensch is gegrond op de ons aangetoonde noodzakelijk-
. heid daartoe, die trouwens bij de beschouwing van de onder-
, linge overeenkomst van sommige deelen van den werkkring
dier drie departementen genoegzaam van zelf in het oog valt.
§ 8. Afl en 0v;m~sc7m~Qvingen. Waiineer de uitgaven gegrond
op openbare reglementen, tarieven en dergelrjken door de wet
j worden erkend als niet-limitatieve credieten; wanneer voor
aanvulling van wisselvallige posten 1·cservqf0nd.scn, en tot be-
l strijding van gedurende het dienstjaar opkomende behoeften af-
zonderlijke credieten bn de begroeting worden ingewelligd;
wanneer, eindelijk, de bevoegdheid aanwezig is om in drin-
gt gende omstandigheden boven, ja buiten de begrooting te gaan
­- waartoe zou dan nog heil gezocht worden in dat misera­ I
ij bele hulpmiddel van af- en 0z>w~.s<:/w~z:jz:ingen, waardoor eene be-
grooting haar geheele karakter verliest; dat haar zoodanig uit
{jj haar verband kan rukken, dat zij het einde van het jaar
niet meer te herkennen zoude zijn (zoodat de mstelling eigen-
lijk zou nederkomen op een verbod, door nadere concessiën i
tot een doode letter gemaakt), -- een middel in één woord, l
rl nergens anders toe dienende, dan om aan dezelfde eischen van o.
A; regelmaat en orde, die men brj het opmaken van begrootingen A
j tracht te vervullen, later weer alle gezag te betwisten? l
E Deze vraag doen wij bij wijze van eenige toelichting op ‘
F de vier laatste artikelen van het ontwerp. 1
,j Als daarmede regtstreeks in verband staande, teekenen we ,
j alleen omtrent art. 30 der wet van 23 April 1864 aan, dat ‘
l de suppressie daarvan reeds van zelf zou volgen uit den regel,
i om de kosten van uit Nederland te eischen materiëel voor
5
l
[,
*5 .