HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 106

JPEG (Deze pagina), 821.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

“l
lx
el
92
begroeting zich in de uitvoering tegen de voorgenomen onder-
j linge verstrekking kunnen verzetten, want wat uitdrukkelijk
§ voor eenig departement is toegestaan, daarover mag ook voor
l dat departement alleen worden beschikt.
j 7. Over afzondering van fondsen tot kwäténg van vorde-
1 ringen wier bedrag eerst later kan blvglcen.
_ Eene merkwaardige inconsequentie der wet van 23 April
l 1864, die tot veel onjuistheid, omslag, onzekerheid en stoornis
1 heeft gevoerd, heeft lang verscholen gelegen in hare voor- ’i
schriften omtrent de behandeling der voorschotten. Men is het i
bij de administratie op dat stuk thans vrij wel eens, maar
men ziet nog steeds reikhalzend naar de gevraagde voorzie-
ning uit.
( Het is hier de plaats om de zaak kortelijk te verklaren; bij
de bewerking van de concept­voorschriften voor de ,,inwen- `
dige dienst", zullen wij alle gelegenheid hebben in meer bij-
1 zonderheden te treden. Overigens is het onderwerp volkomen
onuitputtelijk, gelijk alles wat ongerijmd is: het is gemakke-
jj lijk om op positieve wijze te bepalen, wat een huis, een
boom, een stuk geld, eene uitgaaf, is, - maar het is vol-
slagen onmogelük om langs den negatieven weg tot die bepa-
ling te geraken, namelijk, door te zeggen wat een dier zaken
niet is.
De bedoelde inconsequentie ligt hierin, dat de wet bij art.
12, eerste lid, de voorschotten (art. 49) verklaart te behooren
tot de dienst (de begrooting) van het jaar, waarin ze zijn
verstrekt - alzoo de voorschotten (namelijk alles wat zij onder
dien naam begrijpt) beschouwende als uitgaven (want de begroo-
jg ting is uitsluitend voor uitgaven en inkomsten); en dat zij Z
verder in Hoofdstuk I, afdeeling VH (van het verevenen der
uitgaven) bij art. 43 bepaalt: ,, elke verevening moet gegrond
zijn op het bewijs of de bewüzen van het verkregen regt der
_ schuldeischers/’
Zonder verkregen regt dus geen bewijs, zonder bewijs geen
j verevening, zonder verevening geen uitgaaf
Wat is een voorschot? Onderstelt dat een verkregen regt?
‘; Integendeel, - het erkent een regt in de toekomst, een regt
dat nog geboren moet worden, dat in sommige gevallen nooit
tot geboorte komt. Het bewijs van zulk een regt ligt dus