HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 105

JPEG (Deze pagina), 766.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

91
1
i Wanneer nu goederen, die reeds uit de begroeting zijn
_ betaald, verloren raken, of ontvreemd -- of, wegens bederf,
i vernietigd - worden, schijnt het rationeel dat de afschrüving
geen verderen invloed op de begroeting hebbe. Was daaren-
tegen de begroeting nog niet bezwaard met de kosten, dan
staat het verlies ten haren opzigte gelijk met verbruik voor
’s lands dienst, en de afschrijving met eene nieuwe uitgaaf ten
) laste der begroeting.
Heeft er echter bederf, etc., maar geen vernietiging doch
E verkoop plaats, zoodat er slechts een gedeelteläk verlies geleden
5 werdt, dan schijnt de rede aan te geven:
T om, ingeval de begroeting reeds met het kostende der
i goederen bezwaard was, de begrooting van inkomsten goed te
sckrgven met het netto bedrag der opbrengst;
doch, het tegengestelde het geval zünde, de begroeting van
’ uitgaven te belasten met het zuivere verlies, dat is: met het
_ bedrag der kosten verminderd met het zuiver rendement.
1 Wat betreft de overige regelen in ons art. 52 voorkomende
Q hebben niets bijzonders aan te teekenen. VVe hebben
{ getracht, zoo zuiver als de verschillende wijzen van beschou-
5 wing znlks toelieten, voor elk jaar het züne uit te zoeken.
§ 6. Afstand van goederen door de administratiën onderling
of aan derden. (Concept artt. 54 en 55).
Wat aan deze regelen tot grondslag strekt is slechts eene
dadelijke aiieiding uit de overwegingen in de vorige §. Nog
eene kleine aanteekening slechts.
Op onderlingen afstand bij de verschillende administratiën
dient steeds bij de begroeting te worden gerekend. De depar-
tementen, die goederen behoeven uit den voorraad van andere
departementen, zullen, bij tijds vóór de raming, daarvan op-
I gaaf aan dezen moeten doen. De verstrekkende departementen
zullen dan behoeren te ramen voor de gezamenlijke behoefte
van zich en de andere departementen (zulks in de omschrijving
vermeldende) en het totaal bedrag bij de betrokken posten uit-
j trekken. Daarentegen zullen de departementen, aan wie ver-
strekt worden zal, ieder voor zäne behoefte moeten ramen,
maar binnen ’s li;ns, en dus geen bedrag invullende in de
g kolom, eigenaardig voor de geldswaarde bestemd.
Q Zoo hierop geen acht werd gegeven, zou de vaststelling der
i