HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 104

JPEG (Deze pagina), 817.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

ll
gr
ï 1
dadelijk uit de begrooting gekweten. Natuurlijk heeft hier ook
geen inname bij ’s lands voorraad plaats, zelfs al eschiedt de _
aanwending eerst in een later dan het aanscliaiizlnäsjaar. i
j Goederen die, hetzü in Nederland, hetzrj in Nederlandsch-
Indië, zonder dadelijke bestemming doorloopend worden aange-
kocht tot onderhoud van eenen voorraad, waaruit naar gelang van
j , de behoefte voor ’s lands dienst wordt geput. De kosten hiervan
j _ behooren niet bïü de aanschafling, noch massaal, maar de ,
l cicinwgzing tot verbruik en afzonderlijlc ten laste der begrooting
, te worden genomen. In verband hiermede heeft er bij afstand I
van zulke goederen aan derden tegen betaling van het kostende, Q
alleen mutatie mn materieel tot geld, maar geen inkomst plaats·. _‘
j (Concept art. 55). ’
Het zgn alzoo bij slot van rekening alleen deze goederen,
welke ’s lands voorraad van goederen ,,Z»uiten de begr0oting" n
ll uitmaken. Daarentegen omvat de categorie schier de meeste I
soorten en de grootste hoeveelheden van landsgoederen. .
Alle goederen nu genoemd, zijn roerende goederen, en ook
deze hoedanigheid in het oog houdende, hebben wij vermeend §
voor eene juiste uiteenzetting der zaak in het ontwerp te moe- T
j ten vooropstellen de bepalingen, aangegeven in de artt. 8, 9 .1
*E GI1 IO.
E Op het tot dusver aangevoerde steunen de regelen, voor j
de bepaling van het dienstjaar voor inkomsten en uitgaven
gegeven bij art. 52 I, § 1, c, § 2 en II § 2, alsmede bij
art. 53.
Daarvan komen ons voor alleen nog toelichting te behoeven
§ 2 I en § 2 II van art. 52. redeneren daartoe aldus:
jj Afschrijving van gelden en goederen als verlies (zie art. 37
lj § b van het ontwerp) heeft plaats ten gevolge van ontvreem- ä
ding, intering, bederf, enz. [_
, Ten opzigte van het geld (waarvan de voorraad steeds buiten
2 de begrooting is), is het duidelijk, dat de begrooting wordt
bezwaard naarmate zich het verlies voordoet en tot het volle
‘ bedrag - alzoo het verlies beschouwende als eene nitgcicif in geld. .
· Ten aanzien van goederen heeft men er op te letten, of het
kostende reeds of nog niet ten laste der begrooting was ge-
I bragt; en voorts of er, bij bederf, vernietiging dan wel verkoop
plaats heeft. (Concept art. 12). i
j I
l
r; .