HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 103

JPEG (Deze pagina), 757.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

89 .
uit van zijne algemeene middelen van inkomst, zijn dus bestemd
ten verkoop, en behoeren niet tot den voorraad voor ’s lands
dienst aangehouden. Het is duidelijk dat de geldswaarde dezer
goederen begrepen is in de raming der inkomsten, en dat -
omgekeerd -­ de productiekosten op de begroeting van uitgaven
moeten voorkomen. Bij aanwending tot eigen gebruik dient
te worden gehandeld alsof de Staat van zich zelven kocht. (Con-
cept art. 12, tweede lid).
"' Z;. De Staat is fabrikant van een gedeelte der goederen voor
zijne dienst benoedigd, bijv. buskvuid. De kosten dezer goe-
deren (fabricatiekosten) worden voorgesteld door de gezamen-
lijke kosten van de instellingen waar ze vervaardigd worden.
Deze laatste kosten zijn doorloopende staatsuitgaven, en moe-
ten noodzakelijk in de begroeting begrepen zijn. Van die
goederen raamt de begroeting dus niet de te verteren, maar
de aan te maken hoeveelheid, alzoo aannemende dat er verbruikt
zal worden naar mate er wordt gefabriceerd. Bij afstand aan
derden tegen den prijs van het kostende heeft er verkoop, en
dus geldelüke inkomst plaats. (Concept art. 55).
e. De Staat is verstrekker van goederen aan derden, hetzij
direct of indirect in verband met, hetzij geheel afgescheiden
van ’s lands dienst. Zulke goederen zgn: opium voor de pach-
ters, rijst voor de mijnwerkers op Banka, landbeuwgereed­
schappen voor de bevolking, enz. Niet voor eigen consumtie
bestemd zijnde, maken zij geen deel uit van den landsveer­
raad, vallen dus van zelf buiten den regel, en de kosten in
de begroeting.
Thans komen aan de beurt de goederen, welke door den
Staat regtstreeks ten behoeve van ’s lands dienst worden aan-
gekocht.
·’ Met opzigt tot de begroeting moet hier onderscheid worden
gemaakt tusschen:
cl. Afzonderlijke voorwerpen in Nederlandsohlndië gekocht
tot dadelijk verbruik voor ’s lands dienst;
e, Artikelen, welke in Nederlandsch-Indië massaal, door
middel van contracten van doorloopende levering, tot dadelijk
verbruik voor ’s landst dienst worden aangeschaft.
Van deze beide goederenseorten de consumtie plaats heb-
bende bij of naar gelang van de verkrijging, worden de kosten