HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 653.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

r
.
s

j 7
ë Misrekeningen kunnen altijd plaats vinden en zijn zelfs verschoon-
baar bij een eersten spoorweg in Indië, maar de particuliere
industrie moet niet ontaarden in eene speculatie ten koste van
den Staat, waarvoor deze regeling eene wijde deur openzet.
g Treden wij thans over de conventie zelve in eenige bijzonder-
heden. De conventie is een lakoniek stuk, dat, gelezen in ver-
band met de concessie voor den weg Batavia-Buitenzorg, niet
uitdrukt, dat voor dien weg guarantie wordt verleend. Daaren-
tegen wordt de guarantie voor de oude concessie Samarang­Djok-
jokarta in de conventie verhoogd tot elfmillioen, d. i. vier millioen
meer dan het ontbrekende kapitaal voor laatstgenoemden weg,
Y, naar de nieuwe raming.
g De geheime bedoeling, zoo als die uit de discussie is op
j te maken, is intusschen, dat die vier millioen zullen uitmaken
[ de guarantie voor den weg Batavia­Buitenzorg. Men schijnt
tot die gemaskeerde inrigting gekomen te zün, om te écarte­
Y ren de aanbiedingen voor Batavia­Buitenzorg zónder guaran-
j tie, of om te kunnen handhaven de concessie voor dien
F weg door den Gouverneur­Generaal in 186t aan de Maat-
j schappij verleend zonder guarantie. De Regering houdt dan ook
vol in de gewisselde stukken, dat voor de concessie Batavia-
ç Buitenzorg geen subsidie of guarantie wordt verleend, zelfs nog
in de Memorie van Beantwoording op art. 3 der overeenkomst.
, Maar in de discussie moest er het hooge woord uit en was de
fictie niet bestand tegen de waarheid.
j i De intentie van het Gouvernement schijnt dus, behalve de uitvoe-
ring van den eerst geeoncedeerden weg Samarang­Djokjokarta, ook
I U de uitvoering van den weg Batavia-Buiteuzorg te verzekeren, door
guarantie voor den eersten weg van zeven millioen, waaronder
twee millioen voor conversie van geplaatste obligatiën, en vier
millioen waarop, zonder dat hiervan veel blijkt, de weg Batavia-
j Buitenzorg wordt geraamd.
i De intentie van de Maatschappij schijnt l°. om in het te kort
V te voorzien voor den weg Samarang­Djokjokarta, en 2°. depositie
der aandeelhouders te verbeteren door bijvoeging der lijn Batavia-
Buitenzorg, de eenige die in Indië schijnt te kunnen renderen.
Volgens de berekening van den Iieer van Bosse zou de weg
Samarang­Djokjokcrta voor de aandeelen slechts là pc. rente