HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 743.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

E
:
6 l
l
slechts de tweede revideert, en stemmen buiten de kamer ge-
woonlijk worden geïgnoreerd of doodgezvregen.
Dit alles is zeer bedroevend. Maar nog treuriger is liet, dat
de finantiële titels, die ons concessiesysteem onder den naam van
gegurandeerde aetiën heeft geschapen, buitenslands ons crediet ä
totaal bederven.
Die actien en ook sommige obligatiën heeten geguarandeerd door
den Staat, maar (en dit is in de prospeetussen niet altijd te lezen)
die guarantie is 10. tijdelijk of voorwaardelijk en 2<>. niet ver-
bonden aan actie of obligatie, maar aan de maatschappij verleend
die zich, waar het actiën geldt, het regt toekent het dividend-
of rentebedrag jaarlijks te verminderen. Die twee verborgen ge- ,
breken hebben reeds veel dupes gemaakt en veel kwaad bloed
gezet, zoodat in Engeland eene Hollandsche actie wordt beschouwd
als een verdacht stuk en geen kooper meer vindt. Het Engelsch
» Bankiersverstand" zendt nu alle Hollandsche concessieproducten
naar Amsterdam terug, alwaar ze in grooten getale evenmin ver- K
koopbaar zijn. j
De depreciatie van ons geguarandeerd actiënpapier, niet als ,
gevolg van nationaal onvermogen, maar als gevolg van verkeerde
inrigting der concessie, die vrijheid laat de geguarandeerde renten
tot andere einden te gebruiken of te misbruiken, wordt buiten- ç
slands nagenoeg aan oneerlijkheid toegeschreven. Wiordt de wet
ook door de Eerste Kamer aangenomen, dan zal men, ondanks a
de vermelding dat de rente aan den houder der obligatie gegua­
randeerd wordt, toch, zoo de leening niet hier geplaatst wordt,
welligt de gevolgen van het miscrediet buitenslands ondervinden.
Ondertussclien achten wij deze regeling niet aannemelijk, reeds _ K
op de gronden door de v00¢·s£emme2·s als de Heeren Blussé,
Fokker, de Bruyn Kops en anderen ontwikkeld. De overeen- '
. komst heeft veel ernstiger gebreken dan die der Kanaalmaat~
schappij. Elf millioen guarantie voor eene oude concessie zon-
der eenige zelrerheia? van uitvoering der aangehechte nieuwe §
concessie. Wij vreezen van de wet iinantiële complicatie en
· nieuwe teleurstellingen, en zouden door meerdere wijzigingen der
concessie waarborgen voor den Staat verlangen, en tevens aan-
dringen op eene concessie­wet, die toestanden als nu beleefd, on-
mogelijk maakt of althans tegen hunne gevolgen beter voorziet.