HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 710.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

l
t
r
t
4 l
van staatsbelangen, ook door andere dan groote 1) bladen,
weinig baten, indien het Gouvernement of de Kamer blijft ge-
doogen, dat, als wilde men openbare kritiek tegenhouden, de l
ofiiciële bescheiden eerst post fesium worden publiek gemaakt. E
Het bezwaar geldt inzonderheid deze conventie, die zoozeer i11
nevelen gehuld schijnt, dat zelfs de heer Thorbecke in eene der
laatste zittingen zeide niet te gelooven, dat de conventie de
intentie van het Gouvernement uitdrukt. ‘
Wij moeten ons dus bepalen tot eenige algemeene opmerkingen
naar den indruk, dien deze geheele zaak op ons gemaakt heeft.
Wij zijn welwillend gestemd jegens de Maatschappij zelve.
Particuliere industrie is en blijft particuliere industrie, in de
eerste plaats voor de oprigters en ondernemers zelven, die trach- _
ten bij voorkeur concessie te verkrijgen, deze op de voordeeligste
wijze te exploiteren en de goede aandeelhouders voor hunne zaak
te winnen.
Evenmin bevreerndt het ons, dat Commissarissen of voorzitters
in Algemeene Vergaderingen, zij ’t ook om het crediet niet te
schokken, de beste voorstellingen geven van den stand van zaken,
en aandeelen of obligatiön geplaatstinoemen, die later blijken
slechts geplaatst te zijn_in onderpand of beleening. Al betreuren
wij het feit, dat hooggeplaatste mannen hunne gevierde namen t
leenen aan opgesmukte prospectussen of welluidende verslagen, -
ons hierover in onze materiële eeuw te ergeren, past minder in [
een ünantiëel blad dat bijna wekelijks op dit gebied treffende en
soms koddige 2) verschänselen heeft waar te nemen. Maar wat
wij steeds openlijk afkeurden is, dat Gouvernementen en Kamers
hunne goedkeuring hechten aan suhsidiën en guarantiën voor E ·
maatschappijen met onvoldoend of fictief kapitaal.
Dit is de bron van alle rampen, ook bij de Indische spoorweg- s
maatschappij. Mutato nomine eadem fabula narratur. Met ver- r
1) Voor dezen is het een kleinigheid zich de stukken voor de leden be-
stemd aan te schaffen. Voor kleine bladen en particulieren is die nitgaaf j
van p. m. f 100 ’s jaars te duur.
2) B. v. wat dezer dagen der Activmir rnededeelde van een ondernemer V
die 100,000 Thaler aan een hertog of graaf betaald zou hebben om diens
naam op het prospectus te krijgen.