HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 559.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

· Wij hadden ons voorgenomen de financiële en economische
waarde dezer thans door de Tweede Kamer goedgekeurde con-
ventie in verband met de linancële positie der aandeel- en obliga-
tiehouders met eenige volledigheid te bespreken, maar moeten.
hiervan afzien, daar, terwijl wij dit schrijven (Vrijdag 12 Maart)
nog niet eens de otiioiële bescheiden zijn afgedrukt. Het laatste
vel Bzïlageoz, dat wij lieden ontvangen, bevat nog slechts gedeel-
i¢=Zq’/: de voorwaarden der concessie van 1864, en ook de laatste
discussiën zijn nog niet geheel in het Bgjólad opgenomen. Gewoon
op officiële bescheiden onze beschouwingen te vestigen, is die
trage publiciteit een groote hinderpaal, dien wij telkens ontmoeten
als het betreft het herstel van onze ziekelijke geguarandeerde of
gesubsidieerde maatschappijen.
Het schijnt alsof dit herstel altijd moet plaats hebben met het
. faillissement voor de deur, in aller ijl, met groote overhaasting
en zonder dat het publiek, ja zelfs de Volksvertegenwoordigers
behoorlijk zijn ingelicht. De nadeelige gevolgen kunnen niet
uitblijven. Nog versch ligt in het geheugen de vruchtelooze po-
ging van den heer van Bosse, om nadat het contract met de
Kanaalmaatschappij was goedgekeurd, de daarin aangewezen leem-
ten omtrent wijziging van statuten, openbaarheid enz. aan te
vullen.
Wij begrijpen niet, dat die Kamerleden, die voorstanders van
openbaarheid zijn, vrede hebben met eene openbaarmaking van
gegevens, nadat de zaak althans bij de tweede Kamer is afge-
handeld. De afschaffing van het zegel zal voor de bespreking