HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 729.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

I
F
14 j
achter grendels en sloten of in de splinternieuwe kelders van de
j Nederlandsche Bank, men evenwel het Mgá heeft gegeven (en
daarop komt het aan) om die elf millioen te engageren, en bij L
gevolg elf millioen Nederlandsche guldens arrestabel en executabel
l heeft gemaakt voor de wissels van de eerste de beste cligzre, die i
i tot de ontdekking komt, dat in het voorzigtige Nederland een
maatschappij te koop is met elf millioen kas, en dat men die
koopen kan zonder borgtogt, zelfs . . . zonder geld!
De fout ligt hierin, dat men voomiá öezfaalt in plaats van te
betalen naar mate het werk geleverd wordt. Nu erken ik, dat
dergelijke guarantie naar mate het werk geleverd wordt, niet on-
voorwaardelijk en dus niet bruikbaar zon zijn, maar dan moet men
het eorrectief zoeken in de partiële uitgave der geguarandeerde ii
obligatiën. De obligatie die men uitgeeft of laat uitgeven, moet
gaaf zijn, maar men moet ze niet uitgeven dan naar mate het
werk gevorderd of geleverd is. Men moet geen wegt geven om
meer obligatiën te maken, om meer schulden onder borgtogt van
den Staat te teekenen dan men werkelijk voor het Werk schuldig
is of geleverd heeft.
Deze fout maakt de regeling volstrekt onaannemelijk. Men
make dus eene nieuwe, waarbij wordt geguarandeerd zeven en vier
millioen obligatiën, door de Maatschappij uit te geven telkens na g
verlof van de Regering in seriën of gedeelten, na oplevering van
een gedeelte werk (des noods met eenige faciliteit om een ge-
t deelte vroeger uit te geven), of wat ik om de opgegeven redenen
t nog beter acht, door dan Staat, telkens voor het bedrag als de
Maatscliappij, volgens de overeenkomst of concessie, die het plan. '
van obligatiebetaling of ohligatieguarantie moet regelen, regt zal
i hebben, aan haar af te geven.
Er is in de discussie een woord gebruikt, dat teregt door den
Heer Fransen van de Putte is afgekeurd. Men heeft gesproken
van faillisscwzemf, eene zonderlinge aanbeveling voor elf millioen
crediet.
Maar hoe leelijk het woord of de zaak zij, even als een heel-
, kundige in het belang der kunst gaarne eene vmooije operatie"
i ziet, zouden wij wel neiging hebben, in het belang van wetenschap
en wetgeving een faillissement van eene geguarandeerde spoorweg- i