HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 702.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

ll
S ningen ontstaan, waarvan de obligatiën altijd minder gewild zijn
of minderen koers hebben dan de gewone staats·obligatiën. In
de laatste is meer handel en beweging, en zij hebben ook een
gedwongen nering, omdat ze noodig zijn voor de wettelijke be-
legging voor velerlei administratiën, voogdijen en borgtogten.
Rusland bepaalt wel in zijne geguarandeerde obligatiën dat ze
ook geldig zijn voor dergelijke beleggingen en affectatiën, doch
het heeft nog niet kunnen teweegbrengen, dat dezelfde waarde
~ denzelfden prijs kon opbrengen. Bij ons doet zich hetzelfde ver-
schijnsel voor ten aanzien der jongste 44 pc. Kanaal­leening. On-
li danks het voordeel der uitloting staan deze obligatiën nog minder
_, dan de gewone 4e pc. staatsschuld.
Het Amerikaansche Gouvernement weet alle klippen te mijden
. en slaat den eenvoudigsten en goedkoopsten weg in. Terwijl
andere rijken leeningen maken of guarandeeren, betaalt het een-
voudig, indien het niet in land maar met geld te hulp komt,
aan den concessionaris het geguarandeerde kapitaal bij gedeelten,
J naar gelang van den voortgang van het werk, in staats­obligatiën,
¤ die het telkens voor de benoodigde som creëert en door den
j conoessionaris, die ze ontvangt, worden verzilverd of aan aan-
’ nemers in betaling gegeven en van zelf de waarde hebben van
,_ gewone staatsschuld. De concessionaris of maatschappij wordt
voor kapitaal en rente gedebiteerd en de Staat is gepriviligeerd
j op weg, materiëel en opbrengsten. Naar gelang het kapitaal
terugkomt worden de obligatiën weder geamortiseerd. Het kapi-
‘ taal heeft niets gekost dan hetgeen de ondernemer aan den Ban-
kier betaalt voor het nemen van gewone staatsschuld in zekere
-j hoeveelheid, renten zijn niet verloren en geen enkele risico is
geleden.
i Hetgeen ná en vroeger bij de Kanaalmaatschappij geschiedt, is
noch de zekerste, noch de eenvoudigste en goedkoopste weg. Men
al geeft magtiging aan deze maatschappij om onder onvoorwaardelijke
garantie van den Staat elf millioen te negociëren. Dc elf millioen
zijn niet dadelijk noodig, maar worden door de maatschappij
. belegd in prolongatie en beleening. In antwoord op eene vraag
van den Heer van der Linden: waarom onmiddelijk de volle elf
millioen moeten geplaatst zijn? zeide de Heer van Bosse: dat hij
daarop _q@ï¢zsácc¢‘¢Z had, naar aanleiding van het ongelukkig ver-