HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 730.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

10 °
rekenen, dat de Nederlandsche Maatschappijen afhankelijk zouden
zijn van de Fransche moeder­instelling, en thans is die afhanke­
lijkheid van de meerderheid der aandeelen te meer te vreezen,
daar de Bestuurs-overrompeling in onzen tijd eene speculatie is
geworden, waarop de Amerikanen zoozeer acht geven, dat bij
groote inkoopen de prijs daalt omdat anderen zich van hunne
actiën ontdoen, uit vrees voor een nieuw Bestuur. In Amerika
is het eene bekende industrie, door geheime inkoopen van aan-
deelen de rneerderheid der Algemeene Vergadering te koopen en _
zich meester te maken van het Bestuur. Zoodanige oliqne heeft
de vroeger afzonderlijke New-Yorker Pennsylvanier en Ohio­li_jnen
der latere Atlantic- en Great­Western overgeleverd aan twee of (
drie Engelschen, en in de Eric-Spoorwegmaatschappij bewezen tot `
welke hoogte de zwendelarij op groote schaal kan stijgen. 1) _
Het is dus eene schroomelijke onvoorzigtigheid, aan eene naam-
looze vennootschap, waarvan het Bestuur door de aandeelhouders
r wordt benoemd en ontslagen, geguarandecrde millioenen toe te j
vertrouwen. Bij de Kanaalrnaatschappij is dit ook geschied, doch
j daar had dit minder bezwaar, omdat die Maatschappij bestaat uit
j een groot gezelschap van kleine Nederlandsche aandeelhouders. j
j Toen heb ik evenwel reeds gewezen op het weinig verantwoorde- i
i lijke, om aan eene particuliere maatschappij het beheer en gebruik
toe te vertrouwen van millioenen, waarvoor de Staat aansprakelijk in
is. 2) V
De Keizer van Rusland laat dan ook, als hij spoorweg­obliga-
tiën guarandeert, dc penningen door zijn Minister van finantiën
zelf innen, om ze aan de Maatschappijen naar gelang der be-
hoeften en volgens de regelen der concessie uit te keeren. Die _,
uitgifte van volle spoorwegleeningen, waarvan de opbrengst niet
dadelijk noodig, door de Regering geïnd, bewaard, belegd of E
welligt voor de staatsdienst gebruikt wordt, verhoogt intusschen =
niet Ruslands crediet, daar men vreest dat in tijden van oor-
log de spoorwegleeningen wel eens voor oorlogsmateriëel kunnen
aangewend worden. Het Russische stelsel is ook daarom niet
aan te prijzen, wijl op deze wijze vele kleine geguarandcerde lee- _
l) Verg. J. L. ten Have Fz., De Chicago en Northwestern­Sp0orweg.
2) Het Herstel der Kanaalmaatschappij, Augustus 1868.