HomeDe Indische spoorweg-conventiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 710.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 11.00 MB

9
de 4 millioen voor den weg Batavia­Buitenzorg besteed zullen wor-
den, en zonder eenige andere magt der regering dan om over
vier jaren de concessie voor dien weg vervallen te verklaren. Een
schraal regt als er geen weg zal zijn.
Nu hebben wij volstrekt geen wantrouwen jegens het tegen-
woordig Bestuur der Maatschappij, maar het bestaan van dat
Bestuur is in handen en afhankelük van de aandeelhouders ofvan
één aandeelhouder, die de meerderheid der actiën en der stemmen
heeft, en wiens aandeelen permanent te koop zijn. In het buiten-
land, in Frankrijk, Engeland en Duitschland, is menige speculant
in aandeelen en concessiën aan te wüzen, die het volstrekt geen
slechte zaak zou vinden, de in een of weinige handen vereenigde
il meerderheid van aandeelen der Maatschappij voor 10 of 20 pc.
boven den koers in te koopen en zich daardoor meester te maken
van de zamenstelling van het Bestuur ..... en tevens van het
beheer der elf millioen. Hij kan dit zelfs doen zonder geld,
want hij bekomt dadelijk de opbrengst der elf millioen en houdt
dus bij eene uitgaaf van 5 à 6 millioen voor aandeelen nog even
zoo veel over. Nu is het nog niet eens noodig dat hij daarmede
wegloopt, maar hij maakt slechts, naar de eigenaardigheid van
zijne industrie, eene fusie van deze beschikbaar vermogen heb-
j bende Maatschappij met andere zonder waarden, en verdeelt dan
ii de goede en slechte zaken tusschen zich en zijne slagtoffers.
De Statuten der Indische Spoorweg­Maatschappij zijn juist voor
dergelijke fusie ingerigt. Art. 69 dier Statuten geeft bevoegdheid
tot wineensmelting en vereeniging met andere Maatschappijen?
En dit verwondere niemand, die de inrigting van het Crédit Mo-
bilier kent, waarvan »Handel en Nijverheid" eene afdeeling en
deze Indische Maatschappij eene onderneming was. Scheppingen
van gelijken oorsprong en onderling aan elkaar verbonden, zoo
als dan ook «« Handel en Nijverheid" te Parijs naast het Crédit
Espagnol en het Crédit Italien, den eervollen naam draagt van
Ze Urédi! Neerlzmdais. De heer van Bosse was volstrekt niet
de eenige profeet, die in dit rr Neêrlands Crediet" niet veel
crediet stelde. Zoo als de heer Kemper te regt opmerkte, hebben
alle voorzigtige financiers, ondanks en misschien wel juist om het
groote dividend, in deze stichting van het Crédit Mobilier geen
blijvend vertrouwen gesteld. Van den aanvang af was het te be-