HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 7

JPEG (Deze pagina), 590.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

7
’t Voord eischen dat door één onzer gebruikt is,
moge U wat hard in de ooren klinken, de juistheid van
‘ het denkbeeld, dat men blijkbaar daarmede wilde uit-
drukken, dat het niet een gunst is, die Werd gevraagd,
V maar een regt Waarop men zich beriep, zal dan toch
wel aan geen redelijken tvvrjfel onderhevig zün.
Of zou het regt zijn, dat, tervvijlin Nederland meer
dan één spoorweg van problematiek nut wordt aange-
legd uit hetgeen men het overschot van de Indische
middelen boven de Indische behoeften gelieft te noemen,
één der dringendste behoeften van Indie sints velejaren
envervuld blüftg dat een der eerste koopsteden van deze
kolonie, Waaraan de bloei van geheel lVlidden­Java innig
verknocht is, aan ondergang wordt prijs gegeven, ter-
? vvijl zü volgens het oordeel van deskundigen, met een
uitgaaf van een millioen gulden zou te redden zijn, een
uitgaaf gering in vergelijking met de groote belangen,
die op het spel staan, gering in vergelgking met het-
geen Indië aan de schatkist opbrengt; een uitgaaf die
bovendien ruimschoots wordt opgewogen door hetgeen