HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 6

JPEG (Deze pagina), 656.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

6
j dels de nood steeds hooger is geklommen en ieder jaar
het verlies van eenige menschenlevens en van schatten
geld, van den vervvaarloosden toestand der communi­ ‘
catie met de ree het gevolg zijn; dat niet alleen de ont-
‘ wikkeling van Samarang daardoor is belemmerd, maar P
ook zijn bestaan meer en meer in gevaar is gebragt;
wanneer men dan daarbij in aanmerking neemt, dat
gedurende al die jaren tal van millioenen, als Waren zij
het overschot van de Indische inkomsten boven de In-
dische behoeften in de Nederlandsche schatkist zijn
gevloeid, en nog steeds blijven vloeijen; dat gedurende
al die jaren van den handel is geheven eene belasting
aan vvelke Samarang alleen ongeveer drie millioen
bijdroeg, uitsluitend bestemd tot een fonds voor de ver-
, betering van zeevverken, tot vvelker aanleg de verplig­ d
ting toch reeds op de regering rustte;kan er dan, vragen
l wij, van misdadige eischen sprake zijn, wanneer aan de
regering het verzoek wordt gerigt, om maatregelen te
nemen, ten einde Samarang van een dreigenden onder-
gang te redden ‘?
l
>