HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 5

JPEG (Deze pagina), 587.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

, 5
En echter mogen wg niet dan noode aannemen, 4
dat een vertegenwoordiger der natie een oordeel over
’s lands belangen, een veroordeeling van zijne mede- lt
burgers in de Staten-Generaal durft uitspreken, zonder
j de daadzaken, waarop hij zich grondt, zooveel mogelijk ‘ ‘
te hebben onderzocht. En waarlijk , dat onderzoek was
hier niet moeijelijk. De toestand van Samarang’s haven i
mag, na al hetgeen er over gezegd en geschreven is , {
van algemeene bekendheid worden geacht; van het op
onze vergadering gesprokene was een verslag in de
meeste Indische dagbladen te vinden. ‘
Indien men toch weet dat reeds voor vier en dertig *
jaren de noodzakelijkheid om in den toestand der ge-
.. , Q
à meenschap tusschen Samarang en zijne ree verbetering a
V te brengen, door de regering is erkend; dat desniettegen-
staande eerst twee en twintig jaar later de hand aan j
het werk is geslagen; dat het aangevangen kanaal nu
bijna drie jaar geleden onvoltooid is gestaakt en weer
ten deele is te niet gegaan, zonder dat eenige andere i
noemenswaardige voorziening is genomen; dat inmid-
=,_,,.,,,,.,-, · F