HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 4

JPEG (Deze pagina), 646.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

4
aandacht niet ontgaan. Heeft hetgeen daarin over de
eerste te Samarang gehouden meeting voorkomt den
lachlust van velen opgewekt, heeft het de verontwaar-
diging van anderen gaande gemaakt, wg, van wie het
voorstel tot het houden van die meeting is uitgegaan, E
voelen ons gedrongen tegen Uwe beschuldigingen op te
komen. Gij beweert, dat er misdadige eischen zouden
zijn gedaan; dat de meeting een oproerig karakter
zou hebben gehad; dat orde en gezag daardoor in
gevaar zouden zijn gebragt. Vaarop zijn die aantij-
¤ gingen gegrond?
Wij moeten veronderstellen, dat het op onze ver-
gadering gesprokene U evenmin bekend was als het
U onderwerp dat daar behandeld is geworden: de ellen- à
dige communicatie tusschen Samarang en züne ree en V
dat alleen onware berigten tot U waren gekomen, zoo
als die onder anderen voorkomen in het ’s Gravenhaag-
sche Dagblad (29 l/[aart ll., No. 75) door den oud-
minister LoU;ooN genaamd >>het orgaan van bezoldigden
laster en logen."