HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 12

JPEG (Deze pagina), 641.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

s ii
l j i
i /12 g
gi i-
·` den bestaanden nood zal vestigen, zonder oproer te ple- 1
gen, zonder dat orde en gezag daardoor in gevaar
worden gebragt.
Neen, indien er iets is, dat op den duur orde en
j gezag in eene kolonie bedreigt, dan is het de oppervlak-
kigheid waarmee maar al te dikwijls in het moederland
’ hare hoogste belangen worden beoordeeld; dan is het j
j de ligtvaardigheid waarmee maar al te dikwüls in grie-
i _ vende bewoordingen over hare bewoners wordt gespro- [
ken; dan is het wanneer tegenover haar het >>magt T
gaat boven regt" wordt gepredikt; wanneer haar welzijn
jj aan het geldelijk belang van het moederland onderge­ ¥
i E schikt wordt geacht.
Wij, voor ons en onze medeburgers meenen te
mogen protesteren tegen Uwe beschuldiging. Mogt het
ik ons niet gelukt zijn, U van het ongegronde daarvan te
i overtuigen, wij geven U de verzekering dat wij ons l
niet door onbillijke beoordeeling van het volgen onzer
overtuiging zullen laten afschrikken, dat wij niettemin

ij zullen voortgaan onzen eerbied voor orde en gezag te
rl . .....