HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 11

JPEG (Deze pagina), 600.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

M
goederen te beschermen; Waar de onveiligheid nog ver-
meerderd Wordt, doordien ze bij gebreke van een be- "
heerlijke stadsverlichting , ’s avonds en ’s nachts in
diepe duisternis is gehuld; waarvan ieder jaar in den
W regentijd een deel door overstroomingen vvordt geteisterd;
die, door schadelijke miasmen, koortsen en andere ziek-
ten ten gevolge hebben en waarschijnlijk de oorzaak
zijn gevveest dat, nu drie jaren geleden, de bevolking
door de cholera is gedecimeerd, een toestand Waaraan
door het graven van een afvvateringskanaal een einde
zou kunnen worden gemaakt; stel U eene stad voor,
Waarvan de rivier, het voorname middel van vervoer,
in zoodanigen toestand verkeert dat, bij gebrek aan be-
hoorlüke uitbaggering, het gras in den modder groeit;
en als of dat nog niet genoeg vvare, stel U voor, het be-
i staan van die stad bedreigd door de steeds toenemende
i belemmering van haar communicatie met de zee, die
een levenskvvestie voor haar is, en zeg dan nog, dat de
burgerij van die stad zich niet zou mogen vereenigen,
om te beraadslagen hoe zij de aandacht der regering op