HomeOpen brief aan den Weled. Geb. Heer Dr. van Zinnicq Bergman, te 's HertogenboschPagina 10

JPEG (Deze pagina), 652.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 7.38 MB

1
I
10
i · Vordt dan de Nederlandsche regering aan deze
züde van den Evenaar een despoot, dien men niet dan
kruipende mag naderen, ter wille van wien uitsluitend
zijn rijk geacht wordt te bestaan, die alleen het regt
J heeft om over de publieke zaak te oordeelen, voor wien Lb
j, alles zwijgt en neêrbuigt in het stof?
' Of heeft een vreemd schrijver gelijk, wanneer hij
j Java noemt ,,une grande caserne administrative," en
{ lost dus het beginsel van orde en gezag zich hier op in
eene militaire discipline, die meebrengt, dat alle initiatief
van het hoofd moet uitgaan, terwijl de ondergeschikten
er zich toe moeten bepalen, om het commando af te
nl wachten?
Op welke andere gronden toch zou de vergadering
B der Sarnarangsche burgerij kunnen worden veroordeeld,
j eene vergadering, uitsluitend gehouden om een oeco­
j nornisch onderwerp te bespreken; die dus, volgens het i
l bestaande regerings­reglement, zooals U niet onbekend
I? kan zijn, geoorloofd is? Stel U eene stad voor, waar de
X politie schier elken dag onmagtig blijkt om personen en
1
ll