HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 753.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l
j 7
Tijdens mijn langdurig verblijf in die streken was ik immer V
van meening, dat, wilde men hier een spoorweg bouwen, l
deze zou moeten aanvangen ter hoofdplaats Samarang, om j
van daar te loopen door de afdeelingen Demak en Grobogan . li
en de Soekawatische landen tot Soerakarta en Djocjocarta. ‘ §
Wèl waren de bezwaren niet te ontveinzen, die zulk eene
, lijn voor het verdedigingsstelsel op Java zoude aankleven, ·
maar naar mijne overtuiging: moet de vewlerléginy wm een
Zaad zie/4 regelen maar zgfvze onáwiá/celérzg, niet áezf omgekeewle.
Ik oordeelde het alzoo voorloopig voldoende, de aandacht
der bevoegde autoriteiten te vestigen op de bestaande ac-
cessen naar de Vorstenlanden, bij eene vijandelijke landing 1
in het Japarasche, ingeval van spoorwegbouw. Hieraan gaf J
ik gevolg in 1858, na eene verkenning in Soekawatie voor
een militair doel.
Van een bepaald spoorweg-tracé door de vlakte, was toen- l
maals nog geene sprake. Het denkbeeld eener verbinding van
Samarang met de Vorstenlanden wou echter omstreeks dien lil
tijd meer en meer veld, en, ofschoon in mijne betrekking
niet geroepen een gevoelen over de zaak te uiten, die voor- u
loopig een commercieel karakter aannam , dacht ik toch I I l
ernstig over de rigting van zulk een spoorweg na, en rees
de vraag bij mij: of het niet mogelijk zou zijn, om Soerakarta
van uit Samarang te naderen, langs den voet der bergen.
Toen echter hier te lande, omstreeks het midden van
j 1862, bekend werd dat de heer Stieltjes het bergterrein
onderzocht in de rigting van Oenarang, Salatiga en Kali-
Gandoe, en men tevens vernam dat dit onderzoek schoone
uitkomsten beloofde, gaf ik mijne spoorweg­idëen (langs den
voet der bergen) prijs; immers het stond bij mij vast, dat
ware mijne zienswijze aanbevelenswaard geweest, Stieltjes, j
de kundige Stieltjes, die ik sedert onzen omgang als jon- ,
gelingen, reeds voor 28 jaren, had leeren hoogachten, dit l
gewis zou aan den dag gebragt hebben.