HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 705.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

`l
l
6 1
daardoor niet bewezen te hebben, dat de schrijver van het
Ovcrzégzf beschuldigt met opzet. Men zal dan gaarne vast-
houden aan het geloof, dat hij geen ander doel op het oog
heeft gehad, dan het publiek belang, en blijven aannemen,
dat zijne hevige aanvallen voor een groot deel aan het te
sterk ijveren voor zijne zaak moeten worden toegeschreven ;
dat de loop der spoorwegkwestie, die zoo geheel tegen zijne _
begrippen i11 is uitgevallen, hem verleid heeft, nu eens tot
abnormale en door niets gewettigde oordeelvellingen, dan
weder tot vermoedens van kwade trouw, en dat eene zamen-
loop van tegenspoeden en rampen oorzaak is geweest, dat
hem de onschuldigste zaken verdacht zijn voorgekomen.
Dit op den voorgrond gesteld zijnde, keer ik tot de be-
wuste lcacmf (1), bijlage van de memorie van beantwoording
van 16 Junij a. p., terug.
Het valt niet te ontkennen, dat die kaart onjuistheden
bevat dat er bij het inteekenen, maar vooral bij het
lithographieren fouten zij11 ingeslopen; maar het zal niet
moeijelijk zijn te bewijzen, dat dit alles op den loop der
zaken geen schadelijken invloed kon hebben, dat het ongerijmd
is daarbij aan boos opzet of kwade trouw te denken.
Men zal mij als een der deskundigen, bedoeld op bladzijde
70 van het Overzigzf, de bevoegdheid tot het leveren van
dit bewijs wel niet betwisten.
In dat vertrouwen wordt dit verhaal aangevangen, en ter E
voorkoming van misvattingen vastgeknoopt aan mijne vroegste
denkbeelden, omtrent een spoorweg door Middennlava.
(1) Wel te onderscheiden van de kaart, gevoegd geweest bij de me-
morie van toelichting van 12 Maart 1863.
(2) Ieder weet, dat er van dat gedeelte van Java nog geene naauw­
keurige kaarten bestaan. _
t