HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 717.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

li Ei
spoorwegen op Java, waarin van nabij beschouwd, een
zeer groot nationaal belang is opgesloten, wel eens kunnen ”
i benadeelen. ­
, Men zal gereedelijk moeten instemmen met het gevoelen lj
der vrienden van den heer Stieltjes, waarvan het begin zijner
brochure gewag maakt, als zoude het publiek bij het lezen `
der Gegevens van dien schrijver niet al de bijbladen van de
Staats- Ocarant herlezen en ook moeten aannemen, dat dit
eveneens het geval zal zijn het lezen van het Ooerzigt.
Het is mij althans gebleken, dat reeds velen met dit werkje
hebben kennis gemaakt, maar zeer weinigen zich de moeite i
getroost hebben, daarbij te raadplegen het bijblad van de
Staats- Ocarant of de concessie tct eten aanleg des spcorzcegs _
van Sarnarang naar {Ze Vbrstenlanzien of de kaart gevoegd
geweest bij de memorie van beantwoording va11 den Minister
van Koloniën van 16 Junij 1863.
Het is toch vooral deze kaart, die den schrijver de woor- V!
den in den mond heeft gelegd, welke in paragraaf 40 van E
het Ocerzégt te vinden zijn. 2
Die kaart speelt eene voorname rol in de geschiedenis van H
Java’s eersten spoorweg, en heeft den heer Stieltjes veel stof
tot kritiek gegeven.
Nu zal wel niemand ontkennen dat die bekwame ingenieur
ten volle bevoegd is, om over topographisch werk een oordeel H
te vellen; niemand die het karakter van den oud­soldaat, i
diens besef van regt en pligt kent, zal ook ligtvaardig zijne .
aantijgingen van kwade trouw naar het hoofd van den be-
schuldiger terugslingeren; de schrijver dezer regelen althans,
zal de laatste zijn die daartoe zou besluiten; maar het is toch
ook pligt om de gronden, waarop de beschuldigingen rusten · j
te onderzoeken, de bronnen daarvoor op te sporen en ­­­­
wanneer nu zulk een onderzoek tot de slotsom mogt leiden, l
dat die beschuldigingen allen grond missen, dan wenscht men j
E