HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 752.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l
4
Het Ooerzigf van de hand van den heer Stieltjes heeft eene
meer beperkte strekking.
Na vooraf in groote trekken over de eischen van het ver- J
voer op spoorwegen en over het verband tusschen lengte en
hoogte dier banen gesproken te hebben, met toepassing op
Java, wijst het hoofdzakelijk op de verkeerde handelingen,
die, naar het gevoelen des schrijvers, zoowel in Indie als in
Nederland, ten opzigte van den eersten Nederlandsch-Indischen
spoorweg hebben plaats gehad.
Aan de Zoeliokáiezg der gebeurtenissen, in dit Ooerzigt be-
sproken, zullen de volgende bladzijden gewijd worden.
De geschriften die door den heer Stieltjes in den laatsten
tijd over spoorwegen verspreid zijn, hebben de sympathie
van het Nederlandsch publiek voor Indische spoorwegen niet
bevorderd.
Het ijveren daarvoor is bij velen verfiaauwd, vooral bij hen,
die slechts eene oppervlakkige kennis van Java hebben, of
zich niet door eigen aanschouwing eene duidelijke voorstelling
van dat eiland kunnen maken: en geen wonder. Wanneer
toch een deskundige, een regtschapen man als de heer Stieltjes,
den raad geeft slechts dáár sjooorwegeez te bouwen waar geene
kcmedeoz mogelijk zijn; wanneer men zich in den doolhof ge-
bragt ziet van den strijd, welken die schrijver voert, van de
eene zijde ­·­ tegen intrigue en kwade trouw, die (volgens
hem) bij de behandeling der spoorWeg­concessie zijn gepleegd;
van de andere zijde ­-­ van berigten der Nec!. Imléseáe 8j2007'Z06g·
maatschappij, welke de dagbladen mededeelen: dan toch weet
i men moeijelijk meer waaraan zich te houden en komt men
al ligt tot het besluit, dat het beter is voor geen enkele
meening partij te kiezen, maar bedaard af te wachten, wat
van dit alles zal blijken waarheid te zijn.
Dit al te lijdelijk wachten zou intusschen de zaak der
E