HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 626.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

den waarborg dat het mij niet om het vonnis, maar om de
considerancen te doen is. Voor zoover het met toepassing van
den regel: le style e’est l’homrne, mogelijk is, uit het karakter
b van het Ovezzigá, tot de persoonlijkheid des schrijvers te be-
i sluiten, zal ook voor hen, die het voorregt eener bekendheid
j missen, die ik waardeer, het blijkbaar zijn, dat hier eene
g stalen volharding met uitgebreide talenten hand aan hand gaan.
i Wat beide die eigenschappen vereenigd hebben kunnen
j bewerken, bewees de heer Stieltjes, toen hij van Midden­J ava
l eene kaart maakte, die den hoeksteen en grondslag van elken
j volgenden arbeid zal uitmaken. In zijne houding tegenover den
S Gouverneur Generaal, den Minister en de Kamer schijnt hij echter
j meer met de eerste dan met de tweede zijner hoedanigheden
te rade gegaan te zijn. Bij zijn van nature helder hoofd had
l de gevolgtrekking voor de hand moeten leggen, dat de ge-
i ooncedeerde spoorweglijn te ligter moest worden bevonden,
j naarmate het vooraf beraamde, door hem ontworpen stelsel
zwaarder bij hem woog. Eene luttele opoffering slechts van
zijne overigens ter goeder trouw volgehouden rneening ware
l noodig geweest om een vergelijk tusschen hem en allen, die
hij thans als felle tegenstanders beschouwt en onophoudelijk
j vervolgt, mogelijk te maken. Dat bij zoodanig compromis
alle partijen welgevaren zouden zijn, is mijne innige over-
tuiging.
I ’sHage, September 1864.
j ______ r
u
G
1 .