HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 718.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

Het schijnt geraden te zijn ter verinijding van eenen on-·
vruchtbaren strijd, den uitslag van alle opinetingen in Indië
af te wachten, en, evenmin als de heer Stieltjes vreest dat
A die uitkomsten zijne beweringen zullen omverwerpen, evenmin
wankelt mijn vertrouwen op een voordeeliger exploitatie van
de bosch- dan van de berglijn.
Dat de verzenders van goederen, en niet het minst het
gouvernement, dmlzemlez zullen winnen, zelfs bij een hooger
tarief dan van 16 cents per ton­mijl, is boven allen twijfel
verheven. De staten, bijlagen I en II van dit geschrift wijzen
i zulks uit, ook met toepassing op den geconcedeerden spoor-
j weg. Men kan de proef hiervan nemen door overal in de
berekeningen dier staten in plaats van den factor 16, het
cijfer 20 in de plaats te stellen.
In de laatste paragraaf van het Overziqá, trekt de heer
Stieltjes zijne denkbeelden te zamen en geeft een ontwerp aan
l de hand, waarvan de ten uitvoerlegging ook zonder verbin-
ding met het daarin genoemde Progo-kanaal en zonder de
Q bergrigting over Oenarang, den weg zoude openen tot een
j schoon geheel van spoorwegen op Java.
Dit plan komt mij zeer aanbevelenswaardig voor, ook dan
wanneer volgens de meening des schrijvers, het punt Merak­
j Matti, voor de aansluiting met Kadoe onvermijdelijk blijft
en men langs een omweg van vijf kilometers van Ambarawa
j naar dat punt zal moeten terugkeeren. Op een geheel net
van spoorwegen zal deze vermeerdering van lengte van geen
j overwegenden invloed zijn.
Aan het einde van zijn geschrift genaderd, geeft de heer
I Stieltjes het denkbeeld voedsel, dat zijne persoonlijkheid, de [
A aanneming zijner plannen in den weg zou hebben gestaan.
Uit den loop der spoorweg-geschiedenis is veeleer het ‘
l tegendeel af te leiden, immers de lijn der meest directe
i rigting, de nu in aanbouw zijnde, is de lijn welke meube-
schreven vindt in het verslag van November­December 186%