HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 744.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

3
Maar indien men al voor een oogenblik met die plannen
instemt, geloof ik toch, dat eene vergelijking van hetgeen
omtrent de berglijn te vinden is in het verslag van de com-
missie tot de vervoermiddelen, November 1862, 97, 88 .
en 99, met hetgeen thans van de opname der boschlijn be- P
kend is, wel eens tot eene andere slotsom zou kunnen leiden,
en zoo niet! [de volkomene oplossing van dit vraagstuk moet
op de eindverslagen van Java wachten], dan nog verdient de j
bosch-hoofdlijn de voorkeur tot besparing van exploitatie kosten.
Immers die hoofdlijn heeft (voor 51 kilometers van Sama- _
rang tot Sarean is dit reeds uitgewezen) geene grooter hel-
lingen dan van 1 op 100 en geene kleiner stralen dan van
300 ellen, terwijl in het hier besproken gedeelte der berglijn
hellingen van 1 op 60 en stralen van 200 a 250 ellen
voorkomen (1).
De schrijver behandelt die exploitatiekosten in 48 en
49 en beweert nu juist het tegenovergestelde van hetgeen ik E
boven aanvoerde. Hij toont aan dat in de oostelijke berglijn,
waarmede de boschlijn verstaan moet worden, de uitkomsten
onvoordeeliger zullen zijn dan in de westelijke berglijn.
Die berekening berust nogtans, wat de boschlijn betreft,
op globale cijfers en hypothesen, zooals ook door hem erkend
wordt aan het slot van § 48. Voor de berglijn, is zij op
meer en vollediger gegevens gegrond, hoewel het niet
duidelijk is, waarom de kromste stralen van 200 a 250 ellen, l
tusschen Merak­Matti en Ambarawa (zie noot bladz. 48) hier
niet genoemd, of verdwenen zijn onder de bogten van 400 j
à 500 ellen.
(1) De heer Stieltjes geeft dikwijls gemiddelde hellingen op. Deze
zijn ter beoordeeling der exploitatiekosten onvoldoende. Het materieel
moet voor de grootste hellingen ingerigt worden. 1
In den geeoneedeerden spoorweg heeft men noodigzvoor de hoofdlün (
betrekkelük ligt - voor den ziitak afzonderlijk zwaarder materieel. i