HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 710.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

ä
i
ë 49
Tot aanbeveling der lijn Kadoe­Merak­Matti-Oenarang-
Samarang worden eenige hellingen en kromtestralen, die deze
zal opleveren, vergeleken met hellingen en bogten in den
zijtak der boschlijn.
Ik zal niet beoordeelen in hoeverre de Tweede Kamer den
raad des schrijvers van het Ovezzigá zal moeten opvolgen en
znlks, in Izeá belang van kam eigene waawZigkeécZ, 44,
lste alinea) evenmin of de Minister door den heer Stieltjes
overtuigd zal zijn, dat het algemeen belang niet is behartigd,
maar ik durf ten volle vertrouwen dat de verslagen van den
hoofdingenieur de Bordes veel ·­­­ en de toelichtingen in dit
geschrift een weinig zullen bijdragen om eene enquête casu quo
, te bekorten, eene enquête waarvan ik (misschien wegens ge-
1: brek aan inzigt van hetgeen de waardigheid der Kamer eischt)
‘ het nut niet kan beseffen.
j Na de voordeelen te hebben aangetoond, die de lijn Merak
Matti­Oenarang-Samarang aanbiedt, treedt de schrijver, § 47,
in eene vergelijking der aemlegkosten van een stuk der berglijn
gj tusschen Merak­Matti en Djati Anom, met een groot ge-
deelte der bosehlijn tusschen Samarang en Ketandan, of
Samarang en Djati Anom, en komt tot het besluit, dat de
j aanleg der berglijn langs Boijolalie eene stellige bezuiniging
geeft (1);
j Bij deze vergelijking is als sine qua non aangenomen,
den aanleg van een spoorweg naar Kadoe, en, vergis ik mij
niet, dan staat zij in verband met plannen van kanalisatie. I
(Zie plaat H C van het Overzigt).
(1) Voor de vele bruggen in de lün over Kedoeng Djativerwüsthet ·
1 Overzigz naar bijlage III, December 1862, bladE en de eeste helft vanF.
Ik vind op die bladen wel de bruggen opgegeven in de lijn tusschen
Goeboek en Godong, cl. i.: in de lijn door den Gouverneur-Generaal
. geeoneedeerd, maar niet die in de bosehllin, waarvan hier de rede is.