HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 779.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

é
i
is
den Gouverneur­Generaal en den Minister van Koloniën aan
den dag brengen en alle punten ophelderen, die volgens
den heer Stieltjes ter publieke kennis behooren te komen.
Blijkt het dan dat eene voordragt zal worden aangeboden tot
wijziging der wet, ten doel hebbende om Kedoeng-Djati
in plaats van Tempoeran als centraal punt vast te stellen,
dan zal de Kamer tevens kunnen overwegen of het wenschelijk
is, op de rigting van Bangak en Djati­Anom, in plaats van
op Solo , terug te komen , en verder of niet de vervanging van
den zijtak Ambarawa­Tempoeran-Kedoeng­Djati, door een zij-
tak Ambarawa-Oenarang-Sarnarang wenschelijk is. J
De heer Stieltjes hecht niet onvoorwaardelijk aan dat onder~ i
zoek, maar is zelfs van oordeel dat de tijd, de kosten en de W
moeite eener enquête kunnen bespaard worden, indien slechts W
de Minister eerlijk wilde bekennen, dat de zaak op eene ligt- ·
zinnige wijze is behandeld en het algemeen belang niet be-
hoorlijk behartigd is. ,
Men kan dan dadelijk op de zaak terugkomen, zegt de
schrijver, en mogt dit gebeuren, zoo wenscht hij in over-
weging te geven: den bouw van een spoorweg van Merak­
Matti naar de Kadoe , en alsdan Merak­Matti niet met Kedoeng­
Djati, maar met Oenarang en Samarang te verbinden.
Iets verder, bladz. 79, regel 8 v. o. leest men:
,, Van Merak-Matti gaat de spoorweg altijd afdalende tot i
,,Samarang; (1) langs Ambarawa moet eene tegenhelling
,, tusschen den Toentang en Deleh bestegen worden. ,,
--?~ s
(1) Daarentegen moeten nu de treinen die van Solo en Djocja komen
tot de hoogte van Merak­Matti opgesleopt worden.
§ 97. Verslag van den heer Stieltjes, November 1862, zegt deswege:
,, De sterkste helling op dit gedeelte (van de Toentangbrug tot den l
,,top bü Merak-Matti) is 1 op 75 en stralen van 200 en 250 ellen. Die
,, helling kan tot 1 op 90 à. 95 worden gebragt, door kleine1·e stralen l
,,en beweegbaarder materiëel te bezigen.
,,Dat gedeelte der goederen wat beoosten den Mer-Baboe ligt, zal
,,tegen deze hoogte moeten worden opgesleept." .