HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 803.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

l ll
$6
op de vlugtige ver/aemziezgea in de vlakte, dan zal men toch
. eenigzins geregtigd zijn te onderstellen, dat in Junij 1861
_ de gedachte aan eene berglijn reeds wortel begon te vatten.
De heer Stieltjes verklaart dan ook spoedig daarna dat hem
,_ eene bergrigting begon toe te lagchen. ,
L De voorkeur toegekend aan de lijn Oenarang­Salatiga bestond i
` dus reeds, vóór hij kennis maakte met het boschterrein in de
j omstreken van Repaking en Paras; dat is met het terrein, M
L waarlangs later de lijn der meest directe rigáéng (het thans
jj gevolgde tracé) door hein werd aangewezen.
i De chef der commissie tot de vervoermiddelen was ten
volle geregtigd tot die keuze, vooral na hetgeen hij tot nu
van het terrein gezien had. Op die keus zelve valt in zoo- ä
verre niets aan te merken en ik constateer haar enkel om
daardoor begrijpelijk te maken, dat de krachten, reeds aan
de berglijn besteed, op het oogenblik dat in eene andere
rigting concessie werd verleend, onwillekeurig haren invloed V
moesten uitoefenen op de verdere gebeurtenissen en op de E
handelingen van den schrijver der adressen aan de kamers l
en aan den koning.
Nadat de heer Stieltjes een ongunstig rapport had uitgebragt l
F over de aanvraag om concessie voor een spoorweg door de
L, vlakte, moest hij, volgens zijne beklaagschriften, steeds be- .
l paalde tegenwerking van de zijde der regering ondervinden.
Het is niet mogelijk om uit de stukken aan de tweede kamer
overgelegd tot juiste beoordeeling over de regtmatigheid dier i
klagten te komen. Het is evenwel duidelijk dat van dit tijd-
, stip af de zoo gewenschte eenheid en het zamenwerken tusschen
j de regering en den chef der commissie tot de vervoermiddelen
en tusschen dezen en den heer Dixon verbroken was.
Noode kan ik gelooven aan hetgeen de heer Stieltjes den
Opperlandvoogd ten laste legt; maar van mijn onpartijdig en
zelfstandig standpunt vermeen ik toch mij te mogen veroor-
_ loven als mijn gevoelen uit te spreken, dat de oorzaak van
A_Y] ; _,, ...­.,«·. ­·~··i·­ "` ‘ ,r_ _,'