HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 735.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

45
{ ,, met opmetingen en waterpassingen op verschillende punten
I ,, van het eiland Java. ,, .
Na de Preanger­Regentschappen bezocht te hebben, deed
de heer Stieltjes , op grond der wijzigingen in zijne instructie,
A de eerste reis door Midden-Java, meer bepaald in de vlakten
J van de residentie Samarang ; maakte daarna eenen togt langs j
Oenarang, naar Kadoe, Solo en Djocja en over Salatiga terug
< naar Samarang ; vertrok andermaal naar Salatiga en bezigtigde
j toen een gedeelte van het terrein waardoor thans de zijtak
loopen zal, tot Ngelo. Hij liet door zijne ingenieurs onder-
zoekingen doen tusschen Getas, Toentang en Salatiga en
vertrok zelf over Boyolalie naar Ketandan en binnen door
naar Boyolalie terug. In Samarang op nieuw teruggekomen,
A werd een uitstap naar Japara gemaakt, vervolgens zijn bureau
naar Salatiga overgebragt en aan een der ingenieurs opge-
dragen te onderzoeken of benoorden Oenarang, langs de
westzijde der Kendali­Sodo , de Kadoe te bereiken zoude zijn,
met last om daarna de rigting van Oenarang naar Samarang
i op te nemen.
j- De indruk, dien hij na al die verkenningen en onderzoe-
kingen verkreeg, was: dat een spoorweg van Samarang door
de vlakte geen omweg behoefde te maken over Kradenan,
maar dat Solo langs korteren weg genaderd kon worden
en dat het bereiken van Ambarawa uit Oenarang (lc sectie
jo. der berglijn) niet moeijelijk scheen. Van een parti-pris om door
de bergen te gaan was, volgens den heer Stieltjes, geen
quaestie hoegenaamd. [
In Junij en Julij liet hij vele waterpassingen doen tusschen
j Saniarang , Oenarang, Ambarawa , de Toentang , Tjandi-
I Doekoe, Salatiga, Ploembon, Karang­Gedeh, Golie en Sroean. I
Al die plaatsen liggen in de rigting der berglijn of althans
‘ j in het gebergte.
Let men nu op die waáerpassing in de hooge streken en
1