HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 806.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

ii
44
W3l‘G hot noodig oom bowijs to lovoron voor don ijvor om E-
do voortvarondhoid, waarimodo oon imam als Stioltjos zijno taak 1
_ opvat; kondo or tvvijfol bostaam omtromt don ormst, mot vvolko W
hij zijmo zondimg aanvaardo: do lozor zou in 20--28 van
n hot Overzigl dat bowijs vimdom - dion tvvijfol opgohovon zion.
Hij zou imooton orkommon, dat in oon kort tijdsbostok, zom-
ll dor acht to govon op do oischon zijnor gozomdhoid: door dom
chof dor oomimissio tot do vorvoormiddolon zoor vool vorrigt is.
Gotuigo zijmo togt van Gombo maar hot dal dor Tolawa 24) , <
ll oomo vootrois van 6 uron, binmon vvolko 30 kilomotors wor- 1
j don afgologd, bij como toimporatuur van 31 tot 35° Colsius.
Dio oom tropisch klimaat komt, woot ook, wolko vor1mooijo­
nisson aan zulk oom goforooordon imarsch vorbondom zijn.
Hot is to hojammoron, dat hot good boraaimdo ontworp,
rogolomdo zijn arboid, door omstamdighodon buiton working
bloof on oomo Wijziging in zijmo imstructio op Java noodig
word.
Hot Ooerzégl doolt dit omtworp miot modo, maar mon vindt
hot vorrmold in hot Rogorimgsworslag van hot bohoor om dom
staat dor Oostimdischo hozittimgom ovor 1861, bl. 117. Z
A Daar wordt gozogd: ;
{ ,,Vóór hot aanvaardon zijnor Workzaamhodom gaf voormoomdo
Y, ,,advisour omdor aanwijzing dor vorschillondo torroimon, dio
,,vooroorst zoudon inooton Wordom omdorzooht, als zijno moo­
,,mimg to kommon, dat or voor zijmo zomding, mot hot oog
,, zoovvol op dom hom aambovolom spood als op do uitgostrokthoid jg
,, van hot oiland Java, alleen qpmke leen zyn mm een zee-
,,_qe¢mamcl m:¢zrzly2¢·qy`el mm een ezel mm epeerzeegen wer llel
Ugeáeele ellaml, in vorbamd mot do roods bostaamdo of to J
,,vorbotorom watorvvogom om mot do bolamgom dor vordodiginga, ‘
Indiom do bokvvaimo stollor dor kanttookomimgom op hot Rapport I
van dom hoor Stioltjos van dit advios kommis had godragom, zou
hij voorzokor do opimorkimg miot goimaakt hobbom, kamtt. XIX: ‘ ä
_ ,, dat zomdor oom vooraf boraaimd plan oom bogin is gomaakli ;
l