HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 717.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

I 443
1861, en loopt tot den datum der indiening van zijn
rapport over de aanvraag om concessie door de heeren Pool-
man c. s., Januarij 1862. Het behelst eenige bijzonderheden
betreffende zijne instructie, met de daarin gemaakte wijziging i
door de Indische regering; eenige beschouwingen omtrent de Q
` werking van het cultuurstelsel op Java; bijzonderheden aan-
gaande de regeling zijner werkzaamheden en die van zijn #4
ondergeschikt personeel.
Het geeft al verder een overzigt van de reizen des schrij-
vers en van de vele terreinwerkzaamheden door hem en zijne `
; ambtenaren verrigt en vestigt de aandacht op eene wijziging, i
i in den loop van de opmetingen gebragt, toen bovengenoemde
H concessie­aanvraag ter zijner kennis kwam.
Het tweede gedeelte, § 28--37, omvat de gebeurtenissen
van af de indiening van bovenbedoeld rapport, tot het najaar
g van 1862.
j Het doet den lezer kennis maken met de tegenwerking die
j (volgens den schrijver) van dat tijdstip af zich in zijne zen-
ding vertoont; het spreekt over intrigues en willekeurige
handelingen van ,den Gouverneur-Generaal; over fautieve
cijfers van den majoor Beijerinck, op de kaart geplaatst, in j
de zoogenaamde gewijzigde spoorwegrigting; over het bestuur
i der bosschen op Java en de verkeerde rijst- en boschstatistiek 3;
H van den hoofd-ingenieur Dixon, en eindigt met den lezer
voor de meerdere bijzonderheden der spoorwegzaak op Java
te verwijzen naar de gedrukte stukken ter zake, bij de Tweede
Kamer in behandeling geweest.
Voor mijn onderwerp levert dit hoofdstuk weinig bouwstoffen op.
Ik zal mij daarom slechts bepalen tot het teruggeven van
den indruk, die sommige gedeelten op mij gemaakt hebben
en mij hier en daar eenige opmerkingen veroorloven.