HomeOverzigt van hetgeen met de Spoorwegen op Midden-Java is voorgevallenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 721.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 40.40 MB

$2 I
lande de zaken niet zoo geheel verkeerd heeft ingezien. Zij
bewijzen, dat door mij geen ligtvaardig gebruik is gemaakt
van de herinneringen die mij van Midden­J ava zijn bijgebleven.
Het sehrikbeeld van {/we eayyloimáie, waarvan het Oeerzigt
in § 18 met een enkel woord gewaagt, zal zeer van aanzien
~veranderen, als men bedenkt (op bladz. 34 hiervoren is dit
reeds aangemerkt), dat ook in Europa het besturend en
technisch personeel bij particuliere ondernemingen hoog be-
zoldigd wordt, en vervoer van materieel, soms over groote
afstanden, in rekening moet komen; dat ook hier te lande L
en elders commissien noodig zijn voor het surveilleren van é
den aanmaak en het keuren van het materieel en overal bij I
groote ondernemingen afzonderlijke herstellings­ateliers worden
opgerigt.
E En -­- zou nu dit alles op Java veel meer kosten dan in l
andere landen? het kan zijn ; maar het is niet waarschijnlijk
e11 in strijd met hetgeen de spoorwegstatistieken reeds lang
hebben uitgemaakt; namelijk: dat in Europa, Amerika, Britsch­
Indië e11 in andere deelen der wereld, overal, voor geh]/ce
öemlérzg, evcvzreriége _y2¢·0zZacáie verhegerz wmvlzf.
In onderdeelen mogen hierop uitzonderingen bestaan -in
massa wordt die regel bevestigd. l
Wanneer men dit alles overweegt, dan bestaan er vol- I
doende redenen wor dan Smart, de mmeleeláomlers en de
omlewzemers van den eersten .Iava­spoorweg, om de toekomst
met gerustheid te gemoet te gaan.
De beácmdelérzg dar sp00r2vegz.m/c 0_72 Jam maakt het onder-
werp uit van het derde hoofdstuk van het O/uerzigrf.
De schrijver splitst het in twee tijdvakken. Het eerste,
§ 19-28, begint met zijne aankomst in Indië, in Februarij